Főoldal » Archív » Megütötte és vasvillával kergette a szociális munkást - vádemelés

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2018 janu­ár­já­ban ököl­lel meg­ütöt­te és vas­vil­lá­val ker­get­te a férfi idős szü­le­it meg­lá­to­ga­tó szo­ci­á­lis munkást. 

A vád sze­rint a sér­tett és a mun­ka­tár­sa egy Csong­rád megyei tele­pü­lé­sen élő, 90 éves­nél idő­sebb, ágy­hoz kötött sze­mé­lye­ket ment el meg­lá­to­gat­ni 2018. janu­ár 23-án azért, hogy bent­la­ká­sos idős-otthoni ellá­tá­suk­ról egyez­tes­se­nek. A sér­tett mun­ka­kö­ré­be tar­to­zott a gon­do­zás­ra szo­ru­ló, idős sze­mé­lyek ellá­tás­nak fel­ügye­le­te, gon­do­zá­suk segí­té­se. Az idős sze­mé­lyek fia, a hat­van­egy éves vád­lott, az ingat­lan bejá­ra­tá­nál várta a sér­tet­tet és kol­lé­gá­ját, akik közöl­ték vele a jöve­te­lük cél­ját. A vád­lott erre ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, majd vas­vil­lá­val kiker­get­te az ingat­lan­ból. A sér­tett az ütés miatt nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A vád­lot­tat a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádolja.

Az ügyész­ség a ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A 2018. júli­us 1-jétől hatá­lyos Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé tette, hogy az ügyész a vád­irat­ban, arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság előtt beis­me­rő val­lo­mást tesz, indít­ványt tegyen a kisza­ban­dó bün­te­tés pon­tos mér­té­ké­re. Ebben az ügy­ben az ügyész­ség a vád­lott beis­me­ré­se ese­tén 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.