Főoldal » Hírek » Megütötte nézőtársát, az ügyészség bíróság elé állította - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lott a magyar-portugál EB mér­kő­zés kez­de­te előtt meg­ütött egy másik szur­ko­lót. A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bán­tal­ma­zót gyor­sí­tott eljá­rás­ban, ered­mé­nye­sen állí­tot­ta bíró­ság elé.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a ter­helt - egy magyar férfi - 2021. júni­us 15-én a XIV. kerü­let, Pus­kás Aré­ná­ban meg­ren­de­zett Euró­pa Baj­nok­ság Magyar­or­szág – Por­tu­gá­lia válo­ga­tott lab­da­rú­gó mér­kő­zé­sen néző­ként vett részt. A meccs kez­de­te előtt, a lelá­tón szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik magyar fér­fi­val. A ter­helt ököl­lel kis- és köze­pes erő­vel, több­ször meg­ütöt­te a másik férfi arcát. A sér­tett tár­sa­sá­gá­ban tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek fel­lé­pé­se miatt a bán­tal­ma­zó fel­ha­gyott cselekményével.

A sér­tett könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bán­tal­ma­zást beis­me­rő ter­hel­tet nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt a mai napon, gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben, bíró­ság elé állí­tot­ta. A vádat a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség erre sza­ko­sí­tott cso­port­ja képviselte.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit, és ezért őt 200 ezer forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, és 1 évre eltil­tot­ta a fut­ball­szö­vet­sé­gek által ren­de­zett sport­ren­dez­vé­nyek látogatásától.

Az íté­let jogerős.

A cse­lek­ményt rög­zí­tő biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge közös­sé­gi média felü­le­tén megtekinthető:

https://www.facebook.com/watch/?v=596010954721308