Főoldal » Hírek » Megvadult kutyák támadtak a sértettekre – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki úgy tar­tot­ta kutyá­it, hogy azok az utcán sétá­lók­ra támadtak.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy szen­te­si ker­tes ingat­lan­ban lakott csa­lád­já­val és több kutyá­val együtt. Az udvar­ba egy házi­lag esz­ká­bált nagy­ka­pun lehe­tett bejut­ni, amely azon­ban nem felelt meg a biz­ton­sá­gos kutya­tar­tás fel­té­te­le­i­nek, alkal­mat­lan volt arra, hogy a zárva tar­tást biz­to­sít­sa. Ezen túl­me­nő­en a férfi kutyá­it fal­ká­ban tar­tot­ta, sem­mi­lyen oltás­ban nem része­sül­tek, ápo­lat­la­nok vol­tak, az udva­ron fel­hal­mo­zott hul­la­dék között éltek. Mind­eze­ken túl­me­nő­en a ebek faj­tá­juk miatt spe­ci­á­lis oda­fi­gye­lést, neve­lést igé­nyel­tek volna, ame­lyet a gaz­dá­juk szin­tén elmu­lasz­tott, ezért foko­za­to­san egyre agresszí­veb­bé váltak.

A 2021. augusz­tus 20-i tűzi­já­ték a kutyá­kat fel­in­ge­rel­te és a kapun ket­ten kijut­va rátá­mad­tak egy más­nap haj­nal­ban haza­fe­le tartó fér­fi­ra. A sér­tett véde­kez­ni nem tudott, a szám­ta­lan hara­pás miatt a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A kutyák ezután egy idős, bicik­li­vel köz­le­ke­dő nőre támad­tak, aki a tás­ká­já­val pró­bált véde­kez­ni és fel­hív­ni egy isme­rő­sét. A nő és az isme­rő­se egy autó­ba ugrot­tak, melyet köve­tő­en a kutyák a gép­ko­csit támad­ták. A hely­szín­re érke­ző rend­őrök is csak gáz­spray hasz­ná­la­tá­val tud­ták a kutyá­kat meg­fé­kez­ni. A nőnek súlyos sérü­lé­sei keletkeztek.

A álla­to­kat később egy állat­men­he­lyen elaltatták.

A főügyész­ség a fér­fit gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­vel és súlyos testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.