Főoldal » Hírek » Megverte a saját apját, mert nem engedte őt be – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki több­ször bán­tal­maz­ta a saját apját, bán­tal­maz­ta egy isme­rő­sét, 14 eset­ben lopást való­sí­tott meg és egy kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos másik eljá­rás is indult ellene.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 30 éves férfi tavaly nyá­ron egy haj­na­li idő­pont­ban jelent meg szü­lei ott­ho­ná­nál. A szü­lők arra ébred­tek ezen a napon, hogy az ingat­lan­ba bejut­ni nem tudó fiuk ütöt­te a bejá­ra­ti ajtót és kia­bált. Mivel a vád­lott édes­ap­ja úgy ítél­te meg, hogy a fia tudat­mó­do­sí­tó szer hatá­sa alatt állt, nem akar­ta őt been­ged­ni. A vád­lott ezen fel­dü­hö­dött és lapát­tal, ezt köve­tő­en lomb­sep­rű­vel, majd kövek­kel, fával és vas­da­ra­bok­kal támadt az apjá­ra, aki­nek törés­sel járó sérü­lé­se­ket oko­zott. A rend­őrök kiér­ke­zé­se előtt elme­ne­kült azon­ban a helyszínről.

Mire a sér­tett a kór­ház­ból aznap dél­után haza­ért, a fia megint az ingat­lan udva­rán tar­tóz­ko­dott. Emi­att a sér­tett és az ittas álla­pot­ban lévő fia között vita ala­kult ki, mely­nek során a vád­lott kövek­kel, vas­sal és szék­kel is meg­do­bál­ta édes­ap­ját. A vitá­nak az vetett véget, hogy a sér­tett elő­vet­te enge­déllyel tar­tott gáz­ri­asz­tó fegy­ve­rét. A rend­őrök a mene­kü­lő fia­tal­em­bert ezút­tal elfog­ták a szom­szé­dos telken.

Az elkö­ve­tő hét hónap elté­rés­sel egyik isme­rő­sé­nek is töré­ses sérü­lést oko­zott, mikor ingat­la­ná­ban fel­ke­res­te a sér­tet­tet és közöt­tük vita ala­kult ki.

A fenti cse­lek­mé­nyek idő­sza­ká­ban a vád­lott jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek­ből tar­tot­ta el magát, üzle­tek­ből és isme­rő­sök­től lopott össze­sen leg­alább 14 eset­ben. Elle­ne kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­to­san eljá­rás is indult.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás hatá­lya alatt álló elkö­ve­tő­vel szem­ben az ügyész­ség tíz bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat. Vele szem­ben négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügyész­ség – egye­bek mel­lett – jelen ügy­nek a ter­helt ellen folya­mat­ban lévő másik ügy­höz való egye­sí­té­sé­re és vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa ese­tén a vád­lot­tal szem­ben el kell ren­del­ni a vele szem­ben koráb­ban kisza­bott - és pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – egy év nyolc hónap sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is.

Az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.