Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Megverte a szerelmét, mert nem költözött hozzá- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A férfi idén tavasszal Győr­ben több­ször meg­ütöt­te a nőt, ami­vel töré­ses sérü­lést oko­zott neki.

 A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő 38 éves férfi a sze­rel­me ott­ho­na előtt azért bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, mert a nő nem akart hozzá köl­töz­ni.

Ennek során meg­ütöt­te a nő fejét, vál­lát, és kia­bált vele. Mikor a nő segít­sé­gé­re sie­tett egy isme­rő­sük és lefog­ta a vád­lot­tat, a nőnek sike­rült elme­ne­kül­nie.

A férfi azon­ban a nő után eredt, utol­ér­te őt és lerán­tot­ta a föld­re. Ezt köve­tő­en fel­áll­tak és vissza­húz­ta a nőt a hely­szín­re, ahol ismét meg­ütöt­te, ille­tő­leg két kéz­zel húzta, rán­gat­ta a sér­tet­tet.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben eltört a nő bal fel­kar­csont­ja, ami nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lés.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ami három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.