Főoldal » Hírek » Megverték, majd cigarettacsikket nyomtak az arcához – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik egy kür­tős kalá­csot áru­sí­tó bódé mel­lett vet­tek revan­sot az isme­rő­sük sérel­me miatt.

A vád sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi és a har­min­cas éve­i­ben járó társa 2022 októ­be­ré­ben egy gaszt­ro­nó­mi­ai fesz­ti­vá­lon vet­tek részt Sió­fo­kon. Érte­sül­tek arról, hogy az egyik isme­rő­sü­ket nem sok­kal koráb­ban egy másik férfi önvé­de­lem­ből – ami­ért hossza­san gúnyo­lód­tak azon, hogy masz­kot visel, majd meg is meg­lök­ték – a nála lévő kés­sel megszúrta.

A vád­lot­tak elha­tá­roz­ták, hogy bosszút áll­nak. Az elkö­ve­tők fel­ku­tat­ták az isme­rő­sük­nek sérü­lést okozó fér­fit, akit ezután több­ször meg­lök­tek, meg­ütöt­tek és meg­rúg­tak, majd a fia­ta­labb táma­dó még egy ciga­ret­ta­csik­ket is az arcá­hoz nyo­mott. A vád­lot­tak bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a meg­tá­ma­dott férfi nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű idő­sebb fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó, míg fia­ta­labb tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt. 

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a bán­tal­ma­zás helyszínén.

A bántalmazás helyszíne.