Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség » Megverve, lemeztelenítve hagyták magára a hideg éjszakában – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azon fia­tal­ko­rú vád­lot­tak­kal szem­ben, akik magá­ra hagy­tak egy ittas fér­fit az éjsza­ka köze­pén, miu­tán egyi­kük min­den ok nél­kül bán­tal­maz­ta és lemeztelenítette.

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék a 17 éves fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és 3 év 6 hónap fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, 14 éves barát­nő­jét pedig segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt pró­bá­ra bocsátotta.

Az íté­let sze­rint a fia­ta­lok jól ismer­ték a sér­tet­tet, aki­vel 2019. októ­ber 5-én együtt szó­ra­koz­tak, ita­loz­tak egy bor­so­di köz­ség presszó­já­ban. A szó­ra­ko­zó­he­lyet a késő esti zár­órát köve­tő­en együtt hagy­ták el, ahon­nan az ittas sér­tett egy­ből haza­in­dult a közel 4 km-re, másik tele­pü­lé­sen lévő ott­ho­ná­ba. Mivel a fia­ta­lok is ugyan­ott lak­nak, nem sok­kal később ők is elin­dul­tak, és kerék­pár­ral utol­ér­ték az egyéb­ként gya­lo­go­san köz­le­ke­dő fér­fit. Mellé érve leszáll­tak a bicik­li­ről és azt tolva hár­man együtt sétál­tak tovább. Beszél­get­ni kezd­tek, majd a férfi vád­lott min­den elő­ze­tes indok nél­kül lök­dös­ni kezd­te a sér­tet­tet, több alka­lom­mal meg­ütöt­te, vala­mint a felső ruhá­za­tát rán­ci­gál­ta. A férfi kér­dő­re vonta a vád­lot­tat, hogy miért bán­tal­maz­za, aki erre még agresszí­vab­bá vált és tovább foly­tat­ta a férfi ütle­ge­lé­sét. A sér­tett ittas­sá­ga és a bán­tal­ma­zás miatt több­ször elesett, a vád­lott pedig az üté­sek között addig rán­gat­ta a férfi ruhá­it, amíg az tel­je­sen mez­te­len lett. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak az eső­ben, 10 Celsius-fok körü­li hőmér­sék­let mel­lett a bán­tal­ma­zott, lemez­te­le­ní­tett, ittas sér­tet­tet magá­ra hagy­ták a kivi­lá­gí­tat­lan köz­úton. A fér­fit fél óra eltel­té­vel egy arra köz­le­ke­dő autó­busz sofőr­je talál­ta meg az úttes­ten fekve. A sér­tett kihű­lé­sét az idő­ben tör­té­nő meg­ta­lá­lá­sa és az azt köve­tő gyors és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás aka­dá­lyoz­ta meg.

A 14 éves vád­lott nem vett részt a bán­tal­ma­zás­ban, sőt több­ször til­ta­ko­zott barát­ja cse­le­ke­de­te ellen, azon­ban a sér­tet­tet ő is segít­ség­nyúj­tás nél­kül az út szé­lén hagy­ta és haza­ér­ve sem tett sem­mit annak érde­ké­ben, hogy a férfi éle­tét megmentse.

Az íté­let ellen kizá­ró­lag az ügyész­ség, mind­két vád­lott ter­hé­re a kisza­bott bün­te­tés és intéz­ke­dés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lott min­den mél­tá­nyol­ha­tó indok nél­kül bán­tal­maz­ta, majd embe­ri mivol­tá­ban is meg­aláz­ta a sér­tet­tet azzal, hogy anya­szült mez­te­len­re csu­pa­szí­tot­ta. Társa is jelen volt, végig­néz­te a tör­tén­te­ket és bár pró­bál­ta lebe­szél­ni tet­té­ről a vád­lot­tat, végül mind­ket­ten lelkiismeret-furdalás nél­kül hagy­ták ott a fér­fit az eső­ben, a hideg októ­be­ri éjsza­ká­ban. A bíró­ság íté­le­te a bün­te­tés cél­ja­i­nak nem felel meg. Bár a bün­te­tő tör­vény sze­rint a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben kisza­bott bün­te­tés vagy intéz­ke­dés célja első­sor­ban az, hogy a fia­tal­ko­rú helyes irány­ba fej­lőd­jön, és a tár­sa­da­lom hasz­nos tag­já­vá vál­jon, azon­ban az élet elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos, tett­ará­nyos bün­te­tést igényelnek.

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.