Főoldal » Archív » Megvesztegette a felszámolóbiztost – vádemelés

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt azzal a fel­szá­mo­ló­biz­tos­sal szem­ben, aki mint­egy 17 és fél mil­lió forin­tot vett át a cég koráb­bi ügy­ve­ze­tő­jé­től, miu­tán meg­ígér­te, hogy elin­té­zi azt, hogy a cég vagyo­nát az ügy­ve­ze­tő másik cége sze­rez­ze meg. Az ügy­ve­ze­tő vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt felel.

A vád sze­rint az algyői szék­he­lyű cég 2014 feb­ru­ár­já­tól fel­szá­mo­lás alatt állt. A fel­szá­mo­lás ideje alatt a cég koráb­bi ügy­ve­ze­tő­je a cég­gel kap­cso­lat­ban nem jár­ha­tott el, a fel­szá­mo­ló­biz­tos látta el a gaz­da­sá­gi teendőket.

A volt ügy­ve­ze­tő a fel­szá­mo­lás alatt álló cégen kívül egy másik vál­lal­ko­zást is veze­tett. A vád sze­rint a fel­szá­mo­ló­biz­tos fel­aján­lot­ta az ügy­ve­ze­tő­nek, pén­zért cse­ré­be elin­té­zi, hogy a fel­szá­mo­lás során a cég ingat­la­ná­ra és ingó­sá­ga­i­ra kiírt pályá­za­ton a volt ügy­ve­ze­tő másik cége nyer­jen. A volt ügy­ve­ze­tő ezért 2015. ápri­lis - máju­sá­ban össze­sen mint­egy 16 mil­lió forin­tot adott át a felszámolónak.

A fel­szá­mo­ló továb­bi három­mil­lió forin­tot kért az ügy­ve­ze­tő­től azért, hogy a pályá­zat­ra jelent­ke­ző har­ma­dik cég könyv­vizs­gá­ló­ján keresz­tül elér­je azt, hogy a har­ma­dik cég a pályá­zat­tól eláll­jon. A volt ügy­ve­ze­tő végül más­fél mil­lió forin­tot adott át erre a fel­szá­mo­ló­nak, aki tény­le­ge­sen a könyv­vizs­gá­lót nem keres­te meg ezzel a kéréssel.

A fel­szá­mo­ló­biz­tos és a volt ügy­ve­ze­tő abban is meg­ál­la­pod­tak, hogy az ügy­ve­ze­tő másik vál­lal­ko­zá­sa havi 150 ezer forin­tért kibér­li a fel­szá­mo­lás alatt álló cég ingat­la­nát. A bér­le­ti díj való­já­ban 300 ezer forint volt, ebből az ügy­ve­ze­tő 2014 már­ci­u­sa és 2015 máju­sa között mint­egy 2.250.000 forin­tot köz­vet­le­nül a fel­szá­mo­ló­nak fize­tett ki.

A pályá­za­ton végül az ügy­ve­ze­tő másik cége nyert, de az ügy­ve­ze­tő a vétel­árat kifi­zet­ni nem tudta, így az ingat­lan nem került a tulajdonába.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fel­szá­mo­ló­biz­tost önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­té­vel és befo­lyás­sal üzér­ke­dés vét­sé­gé­vel, míg a volt ügy­ve­ze­tőt gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet részé­re tevé­keny­sé­get végző, önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­méllyel kap­cso­lat­ban elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel és befo­lyás vásár­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság előtt.

Az ügyész­ség a koráb­ban elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, jelen­leg lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom alatt álló fel­szá­mo­ló­biz­tos­sal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, a fel­szá­mo­ló­biz­to­si fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, vala­mint 19.750.000 forint összeg­re vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyoz. Az ügyész­ség a volt ügy­ve­ze­tő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát kéri.