Főoldal » Hírek » Megyehatáron átnyúló hálózatban üzleteltek „biofűvel” az elkövetők - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két nővel és három fér­fi­val szem­ben, akik két keres­ke­dői lán­cot alkot­va lát­ták el a somo­gyi fogyasz­tó­kat szin­te­ti­kus kan­na­bis­szal.  

A vád sze­rint a til­tott anya­gok­kal tör­tént keres­ke­dés kulcs­fi­gu­rá­ja az 58 éves nagy­ka­ni­zsai nő volt, aki nagyobb mennyi­ség­ben tudott szin­te­ti­kus kan­na­biszt besze­rez­ni. Ő látta el a til­tott anyag­gal azt a kapos­vá­ri fér­fit is, aki 2020. évtől kez­dő­dő­en vált rend­sze­res vásár­ló­já­vá. Az egyik ilyen alka­lom­mal a vád­lott két tár­sát küld­te el a pszi­cho­ak­tív anya­gért a zalai nőhöz, azon­ban ami­kor az ered­mé­nyes vásár­lás után vissza­tér­tek meg­bí­zó­juk lakó­he­lyé­re, a somo­gyi rend­őrök raj­tuk ütöt­tek, és keres­ke­del­mi mennyi­sé­gű bio­fü­vet fog­lal­tak le tőlük.

A somo­gyi férfi egyéb­ként ekko­ra már komo­lyabb fogyasz­tói kört épí­tett ki maga köré, akik­nek több száz­ezer forint pro­fi­tot rea­li­zál­va érté­ke­sí­tett új pszi­cho­ak­tív anya­got.

A másik keres­ke­dői lán­co­lat­ban a zalai nő társa egy – szin­tén az ötve­nes éve­i­ben járó – kapos­vá­ri asszony volt, aki­vel a közös hob­bi­juk, a kutya­te­nyész­tés miatt kerül­tek kap­cso­lat­ba. Ez a kap­cso­lat azon­ban később a til­tott anya­gok keres­ke­del­me felé for­dult, mely­nek kere­té­ben a kapos­vá­ri nő leg­alább hét alka­lom­mal járt tár­sá­nál szin­te­ti­kus kan­na­biszt vásá­rol­ni. Az így meg­szer­zett dro­got a kapos­vá­ri nő több sze­mély­nek érté­ke­sí­tet­te, akik közül hatot sike­rült a nyo­mo­zás során azo­no­sí­ta­ni.

A kapos­vá­ri asszony­ra végül 2021 őszén csap­tak le a ható­sá­gok, aki­től ekkor tovább­ér­té­ke­sí­tés­re szánt pszi­cho­ak­tív anya­go­kat is lefog­lal­tak. Az eljá­rás során a Somogy megyei fogyasz­tó­kat ellá­tó nőt és a dél-somogyi fér­fit az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­tat­ta.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban négy vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó, míg az ötö­dik fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­lén készí­tet­te.