Főoldal » Hírek » Megzsarolta kanadai haragosát, majd szétverte a házát – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves férfi ellen, aki pénzt köve­telt Kana­dá­ban élő isme­rő­sé­től, majd ami­kor nem kapott, egy fej­szé­vel szét­ver­te annak diós­je­női házát.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. augusz­tus 22-én egy inter­ne­tes üze­net­kül­dő alkal­ma­zás­ban azt köve­tel­te a ten­ge­ren túl élő régi hara­go­sá­tól, hogy azon­nal küld­jön neki 1.000 dol­lárt, mert ha nem, bemegy az itt­ho­ni házá­ba és azt szét­ve­ri. A Kana­dá­ban élő nő nem volt haj­lan­dó utal­ni, ezért a vád­lott 2022. szep­tem­ber 5-én egy bal­tá­val betört annak lakat­lan diós­je­női házá­ba, ott szét­ver­te az áram­mé­rő órá­kat, a bejá­ra­ti ajtót, bever­te az abla­ko­kat, és tönk­re tette a hűtő­szek­rényt, a búto­ro­kat és az elekt­ro­ni­kai eszközöket.

Mivel a nő nem tel­je­sí­tet­te a vád­lott köve­te­lé­sét, ezért a járá­si ügyész­ség a fér­fit zsa­ro­lás kísér­le­té­vel, a ház szét­ve­ré­se miatt pedig ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ta meg.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, a cse­lek­mé­nyét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben 1 év 6 hónap fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint a több száz­ezer forin­tos bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sét és a sér­tett­nek oko­zott közel 900.000 forin­tos kár meg­té­rí­té­sét is indít­vá­nyoz­ta. A bün­te­tő­ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

Az áram­mé­rő órák meg­ron­gá­lá­sa miatt a nyo­mo­zó ható­ság sza­bály­sér­té­si fel­je­len­tést is tett a vád­lott ellen.

A rend­őr­ség fel­vé­te­lén a szét­vert áram­mé­rő óra látható.

a szétvert árammérő óra