Főoldal » Hírek » Méltatlan körülmények között tartotta állatait egy házaspár - fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy házas­pár ellen, akik tanyá­ju­kon nem meg­fe­le­lő körül­mé­nyek között tar­tot­ták álla­ta­i­kat.  

A vád­irat sze­rint a házas­pár mind­két tagja őster­me­lő és Nagy­kő­rös kör­nyé­ki tanyá­ju­kon gaz­dál­kod­tak. A tanyán nagy­szá­mú álla­tot, így egy sza­ma­rat, több lovat, tizen­öt szar­vas­mar­hát, több ser­tést és tizen­négy kutyát is tar­tot­tak.

Az elkö­ve­tők azon­ban az állat­tar­tás­hoz nem biz­to­sí­tot­ták a meg­fe­le­lő körül­mé­nye­ket. A kutyá­kat rövid lán­con, a nap és eső ellen védő tető, vala­mint ele­gen­dő táp­lá­lék és ivó­víz nél­kül tar­tot­ták. Több eb táp­lá­lé­ka­ként a tanyán – szin­tén nem meg­fe­le­lő­en tar­tott – szar­vas­mar­ha bor­jak elhul­lott tete­me szol­gált. A kutyák egy része veszé­lye­sen leso­vá­nyo­dott.

A szar­vas­mar­hák és a ser­té­sek helyét nem taka­rí­tot­ták, így az álla­tok­nak trá­gyá­ban kel­lett áll­ni­uk, illet­ve feküd­ni­ük, ezál­tal külön­bö­ző fer­tő­zé­sek, beteg­sé­gek veszé­lyé­nek tet­ték ki őket. A tanyán leg­alább három szar­vas­mar­ha el is pusz­tult, ame­lyek tete­mét nem szál­lí­tot­ták el, azok a tanyán hever­tek, rész­ben ele­de­lül szol­gál­va más álla­tok­nak.

A tanyán talál­ha­tó sza­már a gon­do­zás hiá­nya miatt erő­sen szennye­zett szőr­zet­tel ren­del­ke­zett és leso­vá­nyo­dott.

A házas­pár állat­tar­tói maga­tar­tá­sa az álla­tok­nak szen­ve­dést oko­zott és alkal­mas volt arra, hogy mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­su­kat illet­ve pusz­tu­lá­su­kat okoz­za.

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség a férfi és a nő ellen állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat.