Főoldal » Hírek » Menekülés közben borult fel egy autós a síneken - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy huszon­éves fér­fi­val szem­ben, aki egy rábí­zott autót a tulaj­do­nos tudta nél­kül hasz­nált, majd ami­kor a rend­őrök iga­zol­tat­ni akar­ták, mene­kül­ni kez­dett, amely során a vas­úti sínek­re sod­ró­dott és fel­bo­rult. A rend­őrök a sofőrt az utol­só pil­la­nat­ban mene­kí­tet­ték ki a jár­mű­ből, amit az érke­ző vonat maga alá gyűrt. A bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel már első­fo­kú érde­mi dön­tést is hozott.

A vád­irat sze­rint a férfi a vád­be­li idő­szak­ban egy XIV. kerü­le­ti telep­he­lyen dol­go­zott egy cég­nél, mint alkal­ma­zott. A vád­lot­tat egy isme­rő­se 2022. szep­tem­ber 09-én meg­kér­te, hogy taka­rít­sa ki az autó­ját, és ezért azt a telep­hely­re vitte, és rábíz­ta a vádlottra.

A vád­lott 2022. szep­tem­ber 11-én este beült a kizá­ró­lag taka­rí­tás cél­já­ból rábí­zott autó­ba, és a tulaj­do­nos tudta és enge­dé­lye nél­kül kihaj­tott vele a telep­hely­ről. A vád­lott az autó­val a X. kerü­let­ben köz­le­ke­dett, ami­kor őt a jár­őrök iga­zol­tat­ni akar­ták. A vád­lott a rend­őrö­ket ész­lel­ve nem állt meg, hanem gyor­sí­ta­ni kez­dett, ezért a jár­őrök őt meg­kü­lön­böz­te­tő fény-és hang­jel­zést hasz­nál­va üldö­ző­be vet­ték. A vád­lott a mene­kü­lé­se során több köz­le­ke­dé­si sza­bályt is meg­sze­gett, végül a XVIII. kerü­let­ben halad­va, elvesz­tet­te az ural­mát a jármű felett, letért az úttest­ről és a vas­úti sínek­re sod­ró­dott, majd ott az autó­val a tete­jé­re borult.

A vád­lot­tat a síne­ken fel­bo­rult gép­ko­csi­ból a rend­őrök még idő­ben kime­ne­kí­tet­ték, ugyan­is per­ce­ken belül érke­zett egy teher­vo­nat, amely­nek veze­tő­je a rend­őrök fény­jel­zé­se elle­né­re már nem tudott meg­áll­ni, ezért maga alá gyűr­te a síne­ken maradt autót. Az ütkö­zés miatt az autó­ban kb. 1 mil­lió Ft kár keletkezett.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, és a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hozott érde­mi dön­tést. A fér­fi­val szem­ben 260 óra köz­ér­de­kű mun­kát, vala­mint 200.000 Ft pénz­bün­te­tést sza­bott ki, továb­bá 2 évre eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. Az ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés­sel szem­ben - súlyo­sí­tás érde­ké­ben - tár­gya­lás tar­tá­sát kérte, hosszabb tar­ta­mú köz­ér­de­kű munka bün­te­tés, vala­mint nagyobb össze­gű pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa miatt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye, fotók­kal, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-zugloi-nyomozok-befejeztek-az-amokfuto-ugyet