Főoldal » Hírek » Meneküléskor autójukkal veszélyeztették a rendőröket - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak,- köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt foly­tat nyo­mo­zást két fia­tal ellen. 

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint 2021. decem­ber 9-én, kora dél­után, egy 19 éves férfi Vámos­györk terü­le­tén ello­pott egy autót, amellyel Jász­árok­szál­lás irá­nyá­ba köz­le­ke­dett 20 éves tár­sá­val. A sér­tett roko­ná­nak beje­len­tés alap­ján a rend­őrök követ­ték az autót, amely Jász­árok­szál­lás bel­te­rü­le­tén lesod­ró­dott az úttest­ről, majd megállt.

Az intéz­ke­dő rend­őr ki akar­ta kinyit­ni a lopott sze­mély­gép­ko­csi ajta­ját, ám ekkor az autót veze­tő fia­tal a kocsi­val meg­for­dult és elin­dult. Az intéz­ke­dés­be idő­köz­ben újabb – meg­kü­lön­böz­te­tő hang-és fény­jel­zést hasz­ná­ló – szol­gá­la­ti gép­ko­csi kap­cso­ló­dott be, ame­lyet a veze­tő férfi is ész­lelt és azzal – társa fel­buj­tá­sá­ra folya­ma­to­san gyor­sít­va – egye­ne­sen szem­be hajtott.

Miu­tán a rend­őrök fel­mér­ték, hogy a gya­nú­sí­tot­tak nem fog­nak meg­áll­ni, a gép­ko­csi­val az úttest mel­lett talál­ha­tó füves terü­let­re pró­bál­tak lehú­zód­ni, azon­ban az elkö­ve­tők – azért, hogy a rend­őri intéz­ke­dés alól vég­leg kivon­ják magu­kat – a szol­gá­la­ti gép­ko­csi jobb olda­lá­nak nekicsapódtak.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a szol­gá­la­ti gép­jár­mű­ben tar­tóz­ko­dó két rend­őr­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se keletkezett. 

A több­ször - főleg vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt - bün­te­tett 20 éves férfi nem tett val­lo­mást, míg az autót veze­tő 19 éves társa tény­be­li beis­me­rő val­lo­mást tett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ra. A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság ma dönt.