Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Menekülteket segítő önkéntest zsebelt ki - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 33 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2022 már­ci­u­sá­ban egy ukrán mene­kül­te­ket segí­tő önkén­test zse­belt ki a Kele­ti pályaudvaron. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. már­ci­us 18-án, este, a Kele­ti Pálya­ud­va­ron sze­mel­te ki a pero­nok mel­lett tar­tóz­ko­dó, ukrán hábo­rús mene­kül­tek­nek segí­tő sér­tet­tet. A férfi az önkén­tes mögé lépett, és ész­re­vét­le­nül benyúlt annak kabát­zse­bé­be azért, hogy onnan érté­ket lop­jon el. A vád­lott a kabát zse­bé­ben egy bank­kár­tyát talált, amit elvett, majd meg­pró­bál­ta elhagy­ni a hely­színt. A lopást a sér­tett azon­nal ész­lel­te és az elkö­ve­tő után futott, aki ezért a meg­szer­zett bank­kár­tyát eldob­ta, majd a kijá­rat felé pró­bált mene­kül­ni, a közel­ben tar­tóz­ko­dó rend­őrök azon­ban elfogták. 

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 33 éves fér­fit, mint több­szö­rös és külö­nös vissza­esőt, zseb­tol­vaj­lás útján elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A férfi jelen­leg más ügy­ben koráb­ban kisza­bott, jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést tölt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi vide­ós köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/jo-tett-helyeben-jot-varj

A fel­vé­te­len a lopás látható.