Főoldal » Hírek » Mentőautóból lopott – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves fér­fi­val szem­ben, aki az isme­rő­sét ellá­tó men­tők elfog­lalt­sá­gát kihasz­nál­va, bemá­szott a men­tő­au­tó­ba, és onnan eltu­laj­do­ní­tott egy tabletet. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. feb­ru­ár 19-én, este, a III. kerü­let­ben tar­tóz­ko­dott egy isme­rő­sé­vel, aki­hez men­tőt kel­lett hívni. A kiér­ke­ző men­tők meg­kezd­ték a férfi ellá­tá­sát a men­tő­au­tó beteg­te­ré­ben, amit kihasz­nál­va, a vád­lott bemá­szott a veze­tő­fül­ké­be és onnan eltu­laj­do­ní­tott egy csak­nem 150.000 forint érté­kű tab­le­tet, amit ezután az úttest túl­ol­da­lán a fűbe rejtett.

A men­tők ész­lel­ték a lopást, majd végül meg­ta­lál­ták az elrej­tett esz­közt, ezál­tal a kár megtérült.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 22 éves fér­fit lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ehhez-tenyleg-pofa-kell