Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség » Mentősök akadályozták meg a további bántalmazást – videóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Lőrin­ci­ben az utcán bán­tal­maz­ta isme­rő­sét.

A vád sze­rint a férfi idén augusz­tus­ban egy Lőrin­ci ingat­lan­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett koráb­bi lakó­tár­sa­i­val, melyet dula­ko­dás és ütle­ge­lés köve­tett. A vád­lott isme­rő­se az utcá­ra mene­kült, azon­ban a táma­dó oda is követ­te hara­go­sát, akit a köz­te­rü­le­ten ököl­lel arcon ütött, továb­bá egy­szer fejbe rúgott. A magá­ból kivet­kő­ző – és a bán­tal­ma­zás során a póló­já­tól meg­sza­ba­du­ló – vád­lott ezután sem akart fel­hagy­ni cse­lek­mé­nyé­vel, azon­ban a hely­szín­re érke­ző men­tő­sök­nek sike­rült őt lefog­ni­uk, így meg­aka­dá­lyoz­va a továb­bi táma­dást.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­sen.

A járá­si ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja a fel­bő­szült fér­fit. 

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban elzá­rás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a fér­fi­val szem­ben.

A fel­vé­te­len a vád­lott cse­lek­mé­nye lát­ha­tó, melyet a men­tő­au­tó fedél­ze­ti kame­rá­ja rög­zí­tett.