Főoldal » Hírek » Mentősökre támadt az ittas beteg - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Bajai Járá­si Ügyész­ség azzal a Baja kör­nyé­ki fér­fi­val szem­ben, aki tavaly szep­tem­ber 2-án itta­san fej­sé­rü­lést szen­ve­dett, majd a men­tő­au­tó­ban a men­tő­sök­re támadt. 

A vád­irat sze­rint egy Baja kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen élő férfi 2021. szep­tem­ber 2-án, este, ittas álla­pot­ban fej­sé­rü­lést szen­ve­dett, emi­att a hely­szín­re érke­zett az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­lat két tagja, akik köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül­nek. A men­tő­ápo­ló meg­kezd­te a sérült ellá­tá­sát és a szol­gá­la­ti gép­ko­csi veze­tő­jé­vel hord­ágyon a men­tő­au­tó­ba rak­ták a férfit.

A vád­lott a még álló jár­mű­ben várat­la­nul magá­hoz tért, agresszív lett, majd meg­fog­ta a men­tő­ápo­ló kezét és a men­tő­au­tó belső falá­hoz lökte. Ezt köve­tő­en meg­pró­bál­ta meg­ra­gad­ni a gép­ko­csi­ve­ze­tő tor­kát, de csak a póló­ját tudta meg­fog­ni, majd nagy erő­vel őt is a jármű olda­lá­nak lökte, miköz­ben meg­ölés­sel fenye­get­te a sér­tet­te­ket. A fér­fit sike­rült lefog­ni, és kivizs­gá­lás­ra a bajai kór­ház­ba szállítani.

A sér­tet­tek nem szen­ved­tek sérü­lést, azon­ban a gép­ko­csi­ve­ze­tő zse­bé­ben lévő mobil­te­le­fon meg­ron­gá­ló­dott, ezért kiér­te a kára megtérítését.

Az ügyész­ség a fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a meg­ron­gált tele­fon árá­nak meg­té­rí­té­sét indítványozta.

Az ügy­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság hoz döntést.