Főoldal » Archív » Mentősökre támadt, elsőfokú ítélet – egy hónapon belül – gyorsított eljárásban

A férfi a segí­te­ni szán­dé­ko­zó men­tő­sök­re támadt, hara­pott, foj­to­ga­tott; a kerü­le­ti ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta a ter­hel­tet, köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítél­ték.

A vád sze­rint egy 18 éves fér­fi­hez a hoz­zá­tar­to­zó­ja 2019. május 31-én, a XIII. kerü­let­ben  kihív­ta a men­tőt, mivel a férfi sok gyógy­szert vett be. A men­tő­egy­ség – gyógy­szer­mér­ge­zés gya­nú­ja miatt – kór­ház­ba akar­ta szál­lí­ta­ni a ter­hel­tet, aki erre erő­sza­ko­san rea­gált, sér­te­get­ni kezd­te men­tő­sö­ket, majd az abla­kon keresz­tül el kívánt távoz­ni.

A két men­tős fel akar­ta tar­tóz­tat­ni, vissza akar­ták húzni, ami­kor a férfi meg­rúg­ta őket, majd  egyi­kü­ket meg­ha­rap­ta, mási­ku­kat foj­tó­fo­gás­ba vonta, ezután a sér­tett fejét a fal­hoz ütöt­te.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tat köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni bűn­tet­te miatt egy hóna­pon belül bíró­ság elé állí­tot­ta.

A bíró­ság a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint és 250 óra köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítél­te.

Az íté­let nem jog­erős. Elle­ne az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lés és párt­fo­gó fel­ügye­let alkal­ma­zá­sa cél­já­ból fel­leb­be­zett.