Főoldal » Hírek » Mérgében a próbababát is megrángatta az ittas garázda - Fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki Kis­kő­rös köz­pont­já­ban több üzlet­be betér­ve pénzt kért az eladók­tól, majd miu­tán kiza­var­ták, dühé­ben meg­rán­gat­ta a pró­ba­ba­bát és fel­bo­rí­tot­ta az áru­val teli polcot.

A vád­irat sze­rint a kis­kő­rö­si férfi 2020. júni­us 30-án dél­után itta­san bement az egyik város­köz­pon­ti ruhá­za­ti üzlet­be, ahol az eladó­tól pénzt kért. Az eladó közöl­te vele, hogy nem ad és kérte, hogy hagy­ja el a helyi­sé­get. Mivel a férfi nem moz­dult, az eladó eré­lye­seb­ben ismét távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel és a rend­őr­ség kihí­vá­sát helyez­te kilá­tás­ba. A férfi erre távo­zá­sa­kor dühö­sen meg­rán­gat­ta a kira­kat­ban lévő pró­ba­ba­bát és károm­kod­va becsap­ta az ajtót.

Ezután a vád­lott nyom­ban betért a szom­szé­dos rövid­áru üzlet­be és ott is pénzt kért az eladó­tól. Miu­tán itt is eluta­sí­tot­ták és kiza­var­ták, a férfi a bolt köze­pén lévő, áru­val teli áll­vány­hoz lépett és nagy erő­vel felborította.

Kár egyik üzlet­ben sem kelet­ke­zett, azon­ban az ittas férfi kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes erő­sza­kos maga­tar­tá­sa mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltett.

A több­szö­rös vissza­eső fér­fit az ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. A sza­bad­lá­bon lévő vád­lott ügyé­ben a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó illusztráció.