Főoldal » Hírek » Mesekönyvekkel csalt – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt vádat emelt egy nővel szem­ben. Az elkö­ve­tő közel két év alatt 120 gya­nút­lan vevőt csa­pott be azzal, hogy nép­sze­rű mese­köny­ve­ket és dia­fil­me­ket úgy árult előre fize­tés­sel a közös­sé­gi olda­lon, hogy azok­kal sosem rendelkezett.

A Pest vár­me­gyé­ben élő vád­lott 2021 októ­be­re és 2023 augusz­tu­sa között egy közös­sé­gi olda­lon mese­köny­ve­ket, dia­fil­me­ket, dia­ve­tí­tő­ket és kép­re­gé­nye­ket hir­de­tett meg úgy, hogy azok sosem vol­tak a bir­to­ká­ban. A hir­de­té­se­i­re szer­te az ország­ból jelent­ke­ző vevők­kel a nő egyez­te­tett, mely­nek során a vétel­árat előre uta­lás­sal kérte ren­dez­ni. Ehhez időről-időre új bank­szám­lá­kat adott meg.

A gyer­me­ke­ik vagy uno­ká­ik szá­má­ra köny­vet vásá­rol­ni szán­dé­ko­zó sér­tet­tek jel­lem­ző­en fejen­ként 10-30 ezer forin­tot fizet­tek a csa­ló­nak, azon­ban hiába vár­ták az ígért csomagot.

A vád­lott 120 vevőt össze­sen mint­egy más­fél mil­lió forint­tal káro­sí­tott meg. Ennek egy részét a káro­sul­tak több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sá­ra még a vád­eme­lést meg­elő­ző­en megtérítette.

Az ügyész­ség 120 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ta meg a nőt.

A Bajai Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – a nő bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta és vele szem­ben 2 év fog­ház­bün­te­tést sza­bott ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A dön­tés jog­erős, azt min­den­ki tudo­má­sul vette.

A fotó­kon a csaló nővel foly­ta­tott üze­net­vál­tá­sok láthatók.