Főoldal » Archív » Mexikóban fogták el egy 2001-es bűncselekmény miatt, az ügyészség minősített emberölés kísérlete miatt emelt vádat a férfi ellen – FOTÓVAL és VIDEÓVAL

Szö­ké­sé­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben hasz­nál­ta a kését; a Fővá­ro­si Főügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy – jelen­leg – 40 éves férfi 2001. szep­tem­ber 28-án, az esti órák­ban álné­ven beje­lent­ke­zett a XII. kerü­let, Rácz Ala­dár utcá­ban egy szál­lo­dá­ba, azért, hogy ott vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket köves­sen el a hozzá csat­la­ko­zó két férfi tár­sá­val együtt.

A férfi az este folya­mán a szál­lo­da ven­dé­ge­i­től érté­ke­ket lopott el. A vád­lott és tár­sai maga­tar­tá­sát a recep­ci­ós gya­nús­nak talál­ta, és ezt jelez­te a hotel tulaj­do­no­sá­nak, aki két segí­tő­jé­vel fele­lős­ség­re vonta a három fér­fit. A vád­lott és tár­sai ekkor el akar­tak mene­kül­ni, azon­ban a tulaj­do­nos és a vele levő sze­mé­lyek eláll­ták az útju­kat, majd dula­ko­dás ala­kult ki köz­tük. A 40 éves férfi ekkor elő­vett egy kést, azzal hado­nász­ni kez­dett, és mind­há­rom – őt és tár­sa­it fel­tar­ta­ni igyek­vő – sze­mélyt meg­vág­ta, majd futás­nak eredt. Ekkor a recep­ci­ós is elé állt, a vád­lott azon­ban több­ször meg­szúr­ta a mell­ka­sán és a hasán, ezzel köz­vet­len élet­ve­szé­lyes sérü­lést okoz­va a sér­tett­nek, akit csak a gyors orvo­si ellá­tás men­tett meg.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda nyo­mo­zói a szö­kés­ben lévő fér­fit 2018. júni­us 27-én fog­ták el Mexi­kó­ban, a mexi­kói és ame­ri­kai ható­sá­gok segítségével.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A tör­vény a bűn­cse­lek­ményt tíz évtől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A vád­lott jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll. Ügyé­ben a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülést tar­tott, az eljá­rás tár­gya­lás­sal folytatódik.

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett videó és fény­ké­pek elér­he­tő az aláb­bi linken:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kozel-17-evig-bujkalt