Főoldal » Archív » Mezőgazdasági munkával adott jóvátételt három fiatal elkövető

Meg­szün­tet­te a bün­te­tő­el­já­rást három fia­tal­lal szem­ben a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség, akik az álta­luk elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt indult köz­ve­tí­tői eljá­rás során tanú­sí­tot­tak tevé­keny meg­bá­nást, és adtak min­den­ki által elfo­ga­dott jóvá­té­telt a sértettnek.

Az elkö­ve­tés­kor tizen­hét, tizen­nyolc és tizen­ki­lenc éves fiúk 2018 júni­u­sá­ban, egy Pápa-környéki tele­pü­lé­sen közös szó­ra­ko­zá­suk köz­ben meg­be­szél­ték, hogy jó lenne egyet „kocsi­káz­ni”, és egyi­kük fel­ve­tet­te, hogy ehhez tud is autót.

A közel­ben volt ugyan­is annak a vál­lal­ko­zó­nak a gaz­da­sá­gi célok­ra hasz­nált telke, ahol a hár­mó­juk közül ket­ten is szok­tak segí­te­ni. Tud­ták, hogy a tel­ken van egy, a célra alkal­mas sze­mély­gép­ko­csi, ezért bemen­tek a nyi­tott ingat­lan­ra, meg­ke­res­ték a rend­szám nél­kü­li autót, és hogy ne akad­ja­nak fenn a rend­őri ellen­őr­zé­sen, egy ott lévő teher­gép­ko­csi rend­szám­táb­lá­it átsze­rel­ték rá. Ezután a sze­mély­gép­ko­csi­ba már csak ket­ten ültek be, majd a benne lévő kulccsal elin­dí­tot­ták, és amíg az autó­ból a ben­zin ki nem fogyott, a falu­ban kocsikáztak.

A három fia­tal­lal szem­ben jármű önké­nyes elvé­te­le és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás, azon­ban vala­mennyi­en kér­ték, hogy köz­ve­tí­tői eljá­rás kere­te­in belül adhas­sa­nak meg­fe­le­lő jóvá­té­telt, mely­hez a sér­tett hozzájárult.

A köz­ve­tí­tői eljá­rás során az elkö­ve­tők és a sér­tett között lét­re­jött meg­ál­la­po­dás­ban a fia­ta­lok vál­lal­ták, hogy fejen­ként 20-20 órát mező­gaz­da­sá­gi segéd­mun­kás­ként dol­goz­nak a sér­tett­nél. A meg­ál­la­po­dás­ban fog­lal­ta­kat az elkö­ve­tők tel­je­sí­tet­ték, ezért az ügyész­ség a velük szem­ben indí­tott bün­te­tő­el­já­rást megszüntette.