Főoldal » Hírek » Tolna Vármegyei Főügyészség » Míg a sértettek aludtak, a betörőbanda tagjai vittek, amit csak értek – Vádemelés - A Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li minő­sí­tett, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás, vala­mint több más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy 52 éves férfi és hat társa ellen.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a dom­bó­vá­ri férfi – miu­tán 2019 janu­ár­já­ban sza­ba­dult közel tíz­év­nyi fegy­ház­bün­te­té­sé­ből – fel­ke­res­te koráb­bi bűn­tár­sát, aki­vel elha­tá­roz­ták, hogy lakó­há­zak­ba betör­ve, onnan könnyen moz­dít­ha­tó érté­ke­ket, így kész­pénzt, ékszert, étel-italt és kisebb dísz­tár­gya­kat fog­nak eltu­laj­do­ní­ta­ni, majd érté­ke­sí­te­ni. A bűn­cse­lek­mé­nye­ket a férfi lányá­nak élet­tár­sá­val kiegé­szül­ve, szer­ve­zet­ten követ­ték el. Amíg ket­ten az épü­let­ben kutat­tak, tár­suk a közel­ben figyelt.

A három férfi 2019 feb­ru­ár­ja és júli­u­sa között össze­sen 52 házba tört be ország­szer­te, első­sor­ban Tolna és Bara­nya megyé­ben, de követ­tek el bűn­cse­lek­ményt Somogy­ban, Zalá­ban, Veszp­rém­ben és Bács-Kiskunban is. Az épü­let­be éjsza­ka, jel­lem­ző­en a spájz, a wc, a fürdő vagy a szu­te­rén nyi­tott abla­kán lévő szú­nyog­há­lót kiéget­ve vagy azt lesza­kít­va jutot­tak be, de elő­for­dult, hogy ajtót, abla­kot tör­tek a beha­to­lás érde­ké­ben. A sér­tet­tek ez idő alatt mit sem sejt­ve a ház­ban alud­tak. Volt olyan eset, hogy az éppen fel­éb­re­dő sér­tett zavar­ta meg az elkövetőket.

Az eltu­laj­do­ní­tott éksze­re­ket a dom­bó­vá­ri férfi a koráb­bi élet­tár­sá­nak, vala­mint közös fiú és lány gyer­me­kük­nek adta, akik azo­kat pécsi zálog­há­zak­ban érté­ke­sí­tet­ték. Az így befolyt kész­pénzt mind­hár­man az apá­nak adták át. A hete­dik vád­lott, az 51 éves Somogy megyei férfi egy betö­rés során segí­tett a bűn­ban­da két tag­já­nak. A sér­tet­te­ket 10 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kár érte.

Az ügyész­ség a betö­ré­se­ket tény­le­ge­sen meg­va­ló­sí­tó, illet­ve azok­ban köz­re­mű­kö­dő vád­lot­ta­kat több rend­be­li minő­sí­tett lopás­sal, míg az éksze­re­ket érté­ke­sí­tő hoz­zá­tar­to­zó­kat bűn­pár­to­lás­sal vádol­ja. A vád­lot­tak ter­hé­re róha­tó leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös és több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő betö­rők­kel szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg az egy eset­nél nekik segéd­ke­ző fér­fi­vel, vala­mint az anyá­val és a fiá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­nál. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­za továb­bá, hogy a bíró­ság a dom­bó­vá­ri férfi – szin­tén éksze­re­ket érté­ke­sí­tő – lányát bocsás­sa pró­bá­ra, vala­mint köte­lez­ze a vád­lot­ta­kat a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re, illet­ve a ren­del­jen el velük szem­ben vagyonelkobzást.

A rend­őr­ség által koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény, fotók­kal az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-rendorok-a-betorobandat#1