Főoldal » Archív » Migránsokat csempészett a török férfi

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő török állam­pol­gár­ral szemben.

Az elkö­ve­tő 2017. októ­ber 4-én, a szerb-magyar állam­ha­tár köze­lé­ben, a sze­mély­gép­ko­csi­já­ba fel­vett öt koszo­vói mig­ránst azért, hogy őket Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa. A férfi tudta azt, hogy a mig­rán­sok Magyar­or­szág­ra jog­el­le­ne­sen, beuta­zá­si és tar­tóz­ko­dá­si enge­dély nél­kül, ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel érkeztek.

A vád­lott a gép­ko­csi­val az M1-es autó­pá­lyán haladt Auszt­ria felé, ami­kor Komá­rom köze­lé­ben a jár­őrök ellen­őriz­ték, majd őt és az uta­sa­it elő­ál­lí­tot­ták. A rend­őrök az iga­zol­ta­tás­kor a török férfi ruhá­za­tá­ban kábí­tó­szert, metam­fe­ta­mint talál­tak, illet­ve kide­rült az is, hogy a gép­ko­csit kábí­tó­szer­től bódult álla­pot­ban vezette.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel, tar­tás­sal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel, vala­mint bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

A leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, azon­ban a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel a fér­fi­val szem­ben akár tizen­két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.