Főoldal » Hírek » Migránsokat csempészett egy szerb férfi - rendőrségi fotókkal - a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki egy bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként csem­pé­szett mig­rán­so­kat 2021 augusz­tu­sá­ban.

A vád sze­rint az ember­csem­pész egy Szer­bi­á­ban műkö­dő bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként azért érke­zett Magyar­or­szág­ra, hogy vagyo­ni haszon­szer­zés végett segít­sé­get nyújt­son ille­gá­lis mig­rán­sok­nak a magyar-osztrák határ meg nem enge­dett módon tör­té­nő átlé­pé­sé­hez. A vád­lott 2021. augusz­tus 9-én, meg­bí­zó­ja tele­fo­nos uta­sí­tá­sa­it követ­ve a déli határ­sza­kasz köze­lé­ben 8 mig­ránst vett fel gép­ko­csi­já­ba és őket az oszt­rák határ­hoz szál­lí­tot­ta. Ebben segít­sé­gé­re volt egy másik szerb férfi is, aki „elő­fu­tó­ként” haladt a vád­lott előtt. A sike­res szál­lí­tást köve­tő­en a vád­lott és segí­tő­je közel 5 ezer eurót vet­tek át meg­bí­zó­juk­tól.

Ezt köve­tő­en a meg­vá­dolt férfi ismét a magyar-szerb határ köze­lé­ben 2 afgán és 8 szír mig­ránst vett fel, majd – elő­fu­tó­ját követ­ve – a magyar-osztrák határ­hoz indult. A rend­őrök azon­ban 2021. augusz­tus 10. nap­ján, éjjel 1 óra­kor, az M86-os számú főúton Sze­les­te köze­lé­ben ellen­őriz­ték a gép­ko­csit és a vád­lot­tat elfog­ták.

Az ember­csem­pész – az egyéb­ként ötsze­mé­lyes autó­ban – egy­más­hoz pré­se­lő­dött test­hely­zet­ben, hosszú órá­kon keresz­tül sanyar­gat­va szál­lí­tot­ta a csem­pé­szett sze­mé­lye­ket.

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés és kiuta­sí­tás kisza­bá­sát, illet­ve a csem­pé­szés­hez hasz­nált gép­ko­csi elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/migransokat-szallito-embercsempesz-vas#3