Főoldal » Archív » Milliárdos költségvetési csalás miatt tíz ember letartóztatását indítványozta a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el tíz ember letar­tóz­ta­tá­sát, akik jel­lem­ző­en az Euró­pai Uni­ó­ból tör­té­nő cso­ko­lá­dé, cukor  és zöld­ség beszer­zé­sek­hez kap­cso­ló­dó­an káro­sí­tot­ták meg az álla­mi költségvetést.

A gyanú sze­rint a 2017. év során lét­re­ho­zott bűn­szer­ve­zet bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­re hozott létre gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat jel­lem­ző­en szerb állam­pol­gá­rok veze­té­sé­vel, akik anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért nevü­ket adták a cégek­hez. Az így meg­ala­pí­tott cégek bank­szám­lái felett a bűn­szer­ve­zet tény­le­ges irá­nyí­tói ren­del­kez­tek. A cég­há­ló­ban sze­rep­lő cégek az Euró­pai Unió terü­le­te­i­ről hoz­tak be jel­lem­ző­en édes­sé­ge­ket, zöld­sé­ge­ket, cuk­rot és cél­juk az első bel­föl­di for­ga­lom­ba hoza­talt ter­he­lő álta­lá­nos for­gal­mi adó meg­fi­ze­té­se alóli men­te­sü­lés volt. Ennek érde­ké­ben az Uni­ó­ból beszer­zett árut úgy tün­tet­ték fel továb­bi cégek köz­be­ik­ta­tá­sá­val, mint­ha az áru bel­föl­di gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­tól szár­maz­na és így utána az adót meg­fi­zet­ték volna. A bűn­szer­ve­zet tag­jai a fel­ada­to­kat egy­más között fel­osz­tot­ták, vol­tak, akik a név­le­ges cég­ve­ze­tő­ket szer­vez­ték be, ille­tő­leg a cégek ala­pí­tá­sá­ban működ­tek közre, mások pénz­fel­vé­te­le­ket végez­ték, ille­tő­leg az áru beszer­zé­sét irányították.

A NAV Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csong­rád Megyei Osz­tá­lya a keddi napon meg­tar­tott akció kere­té­ben több mint 10 sze­mély őri­zet­be véte­lét ren­del­te el, máso­kat gya­nú­sí­tott­ként állí­tott elő ille­tő­leg több hely­szí­nen foga­na­to­sí­tott ház­ku­ta­tást és fog­lalt le bizonyítékokat.

Az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek közel egy mil­li­árd forin­tos vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult eljá­rás­ban a Csong­rád Megyei Főügyész­ség tíz sze­mély letar­tóz­ta­tá­sát, vala­mint egy sze­mély bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja előtt.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tott ülé­se­ken fog dönteni.