Főoldal » Archív » Milliárdos költségvetési csalás – vádat emelt a Fővárosi Főügyészség

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­i­val, több tag­já­val, a bűn­szer­ve­zet szol­gál­ta­tá­sa­it igény­be vevő személy- és vagyon­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zó cégek veze­tő­i­vel, és ún. stró­man sze­mé­lyek­kel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. Az ügy­nek össze­sen negy­ven vád­lott­ja van. 

A vád­irat sze­rint az öt sze­mély­ből álló, két sze­mély által irá­nyí­tott bűn­szer­ve­zet 2013. évtől műkö­dött. A bűn­szer­ve­zet egy olyan munkaerő-kölcsönzéssel fog­lal­ko­zó cég­há­ló­za­tot hozott létre, amely­ben a cégek élére ún. „stró­man” sze­mé­lye­ket állí­tot­tak, akik csu­pán papí­ron vál­lal­ták el a cégek veze­té­sét. A bűn­szer­ve­zet célja az volt, hogy a szol­gál­ta­tá­sa­i­kat igény­be vevő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­nak biz­to­sít­sák azt, hogy a mun­ka­vál­la­ló­ik után az adó­kat és járu­lé­ko­kat ne kell­jen megfizetniük.

A bűn­szer­ve­ze­tek szol­gál­ta­tá­sa­it jel­lem­ző­en személy- és vagyon­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok vet­ték igény­be. A mun­ka­vál­la­ló­kat papí­ron a bűn­szer­ve­ze­tek­hez tar­to­zó cégek­hez jelen­tet­ték be úgy, hogy őket a való­ság­ban az adó­ke­rü­lő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok fog­lal­koz­tat­ták. Ezután az adó­ke­rü­lő cégek a bűn­szer­ve­zet­hez tar­to­zó cégek­kel külön­bö­ző mun­kák tel­je­sí­té­sé­re szín­lelt szer­ző­dé­se­ket kötöt­tek, amely révén tulaj­don­kép­pen szín­leg a saját mun­ka­vál­la­ló­i­kat vet­ték köl­csön­be. A dol­go­zók után a járu­lé­ko­kat ezután sem az őket tény­le­ges fog­lal­koz­ta­tó adó­ke­rü­lő cég, sem pedig a papí­rok sze­rin­ti mun­kál­ta­tó cég nem fizet­te meg. Emel­lett az adó­ke­rü­lő cégek az álta­luk befo­ga­dott fik­tív szám­lák révén az adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­ge­i­ket is csök­ken­te­ni tudták.

A lebu­kás elke­rü­lé­se érde­ké­ben a bűn­szer­ve­zet a cég­pi­ra­mis alján lévő munkaerő-kölcsönző tár­sa­sá­go­kat rend­sze­res idő­kö­zön­ként lecserélte.

A vád­lot­tak a mun­kál­ta­tást ter­he­lő köz­ter­hek meg nem fize­té­sé­vel, vala­mint a fize­ten­dő ÁFA jogo­su­lat­lan csök­ken­té­sé­vel 2013 janu­ár­já­tól 2015 júni­u­sá­ig össze­sen csak­nem három mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a költ­ség­ve­tés­nek. A cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét a Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal nyo­mo­zó­i­nak 2015 júni­u­sá­ban tar­tott nagy­sza­bá­sú akci­ó­ja sza­kí­tot­ta meg.

A bűn­szer­ve­zet által lét­re­ho­zott „adó­el­ke­rü­lő szol­gál­ta­tást” tizen­ki­lenc gaz­da­sá­gi tár­sa­ság vette igény­be, ame­lyért azok veze­tői az álla­mi költ­ség­ve­tés ter­hé­re elért jog­ta­lan haszon bizo­nyos szá­za­lé­kát a bűn­szer­ve­zet veze­tő­i­nek juttatták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben össze­sen negy­ven sze­méllyel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.