Főoldal » Hírek » Milliárdos vagyoni hátrányt okoztak az államnak – az ügyészi intézkedések folytán több, mint 400 millió forint térült meg – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt a költ­ség­ve­tés­nek ÁFA és járu­lé­kok tekin­te­té­ben több, mint 5 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okozó bűn­szer­ve­ze­tek és a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó cég­há­lók tag­ja­i­val szemben.

A vád­irat sze­rint a túl­nyo­mó­részt őrzés-védelemmel fog­lal­ko­zó cégek veze­tői a 2016-2021 közöt­ti idő­szak­ban azért, hogy a mun­ka­vál­la­ló­ik után ne kell­jen köz­ter­he­ket, vala­mint a vagyon­vé­de­lem, mint álta­luk nyúj­tott szol­gál­ta­tás után ÁFA-t fizet­ni, igény­be vet­ték két külön­bö­ző bűn­szer­ve­zet segítségét.

A bűn­szer­ve­ze­tek által nyúj­tott szol­gál­ta­tás lénye­ge sze­rint a meg­ren­de­lők mun­ka­vál­la­ló­it fik­tí­ven más tár­sa­sá­gok­hoz jelen­tet­ték be, több­lép­csős cég­há­lót lét­re­hoz­va, mely­nek leg­al­só szint­jén a fog­lal­koz­ta­tás­sal járó köz­ter­he­ket és a szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sa után fize­ten­dő ÁFA-t  rész­ben beval­lot­ták, de azt senki nem fizet­te meg. A bűn­szer­ve­zet a költ­ség­ve­té­si csa­lás lep­le­zé­se végett a cég­há­ló­ban sze­rep­lő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat rend­sze­re­sen cse­rél­get­te és juta­lék elle­né­ben fik­tív szám­lá­kat is ren­del­ke­zés­re bocsátott.

A vád­dal érin­tett cégek száma közel 150, míg a nyo­mo­zás során 153 sze­mély gya­nú­sí­tott­kén­ti fele­lős­ség­re voná­sá­ra került sor. Az eljá­rás végén az ügyész­ség 22 sze­mélyt rótt meg, 7 ter­helt­tel szem­ben fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés­ről hatá­ro­zott. Mind­eze­ken túl­me­nő­en ügyé­szi intéz­ke­dés kilá­tás­ba helye­zé­sé­vel az együtt­mű­kö­dő és az oko­zott vagyo­ni hát­rányt meg­té­rí­té­sét vál­la­ló továb­bi 10 gya­nú­sí­tott ese­té­ben hatá­ro­zott fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés­ről és 17 sze­méllyel kötött egyezséget.

Az ügyé­szi intéz­ke­dé­sek foly­tán 430 mil­lió forint térült meg a költ­ség­ve­tés­nek oko­zott vagyo­ni hát­rány­ból. A NAV ille­té­kes igaz­ga­tó­sá­ga által foly­ta­tott és ügyé­szi irá­nyí­tá­sú nyo­mo­zás­ban koráb­ban továb­bi 1,4 mil­li­árd forint biz­to­sí­tá­sá­ra került sor a Vagyon-visszaszerzési Hiva­tal közreműködésével.

A főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat 86 sze­méllyel szemben.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.