Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Milliókat csalt ki egy nem létező autóra hivatkozással – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

4.5 mil­lió forin­tot csalt ki egy fia­tal­em­ber egy olyan autó­ra hivat­ko­zás­sal, mely sosem volt a tulaj­do­ná­ban. A Győri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett csa­lás miatt emelt vádat a 28 éves fér­fi­val szemben.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi úgy ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, hogy a sér­tett 2019-ben jelen­tős össze­ge­ket biz­to­sí­tott az elkö­ve­tő csa­lád­já­nak, ille­tő­leg kül­föl­di kór­há­zi ügy­in­té­zés­sel kap­cso­lat­ban is segít­sé­get nyúj­tott nekik.

A fia­tal­em­ber ezt köve­tő­en azzal keres­te meg a fér­fit, hogy ren­dez­ni sze­ret­né csa­lád­ja tar­to­zá­sát. Ezzel kap­cso­lat­ban fel­aján­lot­ta a sér­tett­nek, hogy a tulaj­do­ná­ban lévő nagy érté­kű gép­ko­csi eladá­sá­val fog tör­lesz­te­ni, ha a sér­tett segít az autót a zálog­ból kiváltani.

A sér­tett a zálog­gal kap­cso­lat­ban 1.100.000 forin­tot bocsá­tott az elkö­ve­tő ren­del­ke­zé­sé­re, majd 4.500 eurót adott át az autó meg­ja­ví­tá­sá­ra. Ezt köve­tő­en 600.000 forin­tot fize­tett ki a fia­tal­em­ber­nek autó­pá­lya bír­ság­ra, 170.000 forin­tot defekt miat­ti javí­tás­ra, 1.050 eurót azért, hogy a jármű „szám­la elle­né­ben legyen érté­ke­sít­he­tő”, végül 716.000 forint kész­pénzt adott át azon jog­cí­men, hogy a jár­mű­vet bir­tok­ló köve­te­lés­ke­ze­lő „tör­lé­si iga­zo­lást” állít­son ki az autóra.

A csa­lás soro­zat tár­gyát képe­ző jármű való­já­ban nem is léte­zett, így annak érté­ke­sí­té­se sem állt az elkö­ve­tő szándékában.

A vád­lott mind­össze­sen 4.589.882 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, mely nem térült meg.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.