Főoldal » Hírek » Milliókat vitt el egy pénzváltóból – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotóval

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge jelen­tős érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 49 éves nővel szem­ben, aki több mil­lió forint kész­pénzt lopott koráb­bi mun­ka­he­lyé­ről.

A vád­lott egy bar­csi pénz­vál­tó­nál dol­go­zott, amíg az ügy­ve­ze­tő – aki koráb­ban a nő élet­tár­sa is volt – a mun­ka­vég­zés alól 2019 feb­ru­ár­já­ban fel­men­tet­te. Az ezt meg­elő­ző­en éve­kig vég­zett mun­ká­ja miatt a vád­lott tisz­tá­ban volt azzal, hogy az üzlet­ben jelen­tős össze­gű kész­pénzt tar­ta­nak, és azt is tudta, hogy a pénzt hol kell keres­nie.

2019 decem­be­ré­ben a nő meg­ha­ra­gu­dott volt élet­tár­sá­ra, ezért fel­dúlt álla­pot­ban a pénz­vál­tó­hoz érke­zett, ahol – a szel­lőz­te­tés miatt nyi­tott ajtón keresz­tül – az iro­da­he­lyi­ség­be is be tudott menni. Kihasz­nál­va azt, hogy az ott dol­go­zó sze­mély éppen az ügy­fe­le­ket szol­gál­ta ki, a vád­lott az iro­da­he­lyi­ség­ben talál­ha­tó csu­kott, de ekkor le nem zárt széf­ből hat köteg, köte­gen­ként 100 db húsz­ezer, és egy köteg, 100 db tíz­ezer forin­tos cím­le­tű bank­je­gyet, azaz össze­sen 13.000.000 forin­tot rej­tett a tás­ká­já­ba, majd távo­zott az üzlet­ből. Az eltu­laj­do­ní­tott kész­pénz nem a valu­ta­vál­tó, hanem a vele szer­ző­dés­ben álló bank tulaj­do­nát képez­te.

A lopott pénz­zel a vád­lott nem jutott messzi­re, mivel a hiányt szin­te azon­nal ész­lel­ve az üzlet­ve­ze­tő a nő után sie­tett, akit a valu­ta­vál­tó bejá­ra­tá­tól alig néhány méter­re utol­ért, és tőle a pénzt vissza­vet­te.

Mivel a nővel szem­ben testi sér­tés miatt is folya­mat­ban volt már eljá­rás, az ügye­ket a Bar­csi Járás­bí­ró­ság egye­sí­tet­te, és a 2020 novem­be­ré­ben meg­tar­tott tár­gya­lá­son a vád­lot­tat hal­ma­za­ti bün­te­té­sül egy év nyolc hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát két évre fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let ellen az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re fel­leb­be­zést jelen­tett be.