Főoldal » Hírek » Milliókkal gazdagodott a kokainnal kereskedő házaspár – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik hóna­po­kon keresz­tül árul­ták a koka­int isme­rő­se­ik­nek. A tőlük rend­sze­re­sen vásár­ló fér­fi­nak kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt kell felelnie.

A vád sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi 2022 ápri­li­sá­tól több­ször vásá­rolt nagyobb mennyi­sé­gű koka­int, hogy azt kisebb ada­gok­ra cso­ma­gol­ja és érté­ke­sít­se állan­dó fogyasz­tó­i­nak.  Távol­lé­te ese­tén a házas­tár­sa is segí­tet­te, aki ilyen­kor helyet­te egyez­te­tett a vevők­kel, vitte el nekik a kábí­tó­szert, és vette át annak vételárát.

A 2023 már­ci­u­sá­ban tör­tént elfo­gá­su­kig a vád­lot­tak több mint 40 alka­lom­mal adtak el kábí­tó­szert az isme­rő­se­ik­nek, így több mil­lió forin­tos bevé­tel­re tet­tek szert. Raj­tuk kívül a vád­lot­tak pad­já­ra került az egyik vissza­té­rő vásár­ló­juk is, aki 14 alka­lom­mal, össze­sen közel egy­mil­lió forint érték­ben vásá­rolt koka­int a vád­lot­tak­tól, amely­nek ható­anyag­tar­tal­ma több mint két­sze­re­sen meg­ha­lad­ta a cse­kély mennyi­ség felső határát.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a kábítószer-kereskedelemmel vádolt házas­pár­ral szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, illet­ve jár­mű­ve­ze­tés­től és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a férfi ese­té­ben vagyon­el­kob­zást is ren­del­jen el. A kábí­tó­szert rend­sze­re­sen vásár­ló tár­suk­kal szem­ben az ügyész­ség pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fel­hasz­nált fény­ké­pet a kábítószer-kereskedők lakó­he­lyén vég­zett kuta­tás során a nyo­mo­zó ható­ság készítette.