Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Milliós forgalomba helyezési díjakat tett zsebre az ügyintéző – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki közel két és fél­mil­lió forin­tot tar­tott meg autók for­ga­lom­ba helye­zé­sé­ért átvett össze­gek­ből.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő nő egy gépjármű-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó cég veres­egy­há­zi telep­he­lyén dol­go­zott ügy­in­té­ző­ként. Fel­ada­tai közé tar­to­zott, hogy a cég által érté­ke­sí­tett gép­ko­csik után fize­ten­dő for­ga­lom­ba helye­zé­si díjak­ról az ügy­fe­lek felé díj­be­ké­rőt készít­sen, majd az elő­le­ge­ket átve­gye.

A nő 2019 szep­tem­ber és 2020 októ­be­re között 25 sér­tet­től vett át külön­bö­ző össze­ge­ket gép­jár­mű for­ga­lom­ba helye­zés címén, de azt rész­ben vagy egész­ben meg­tar­tot­ta.

Emel­lett az elkö­ve­tő egy eset­ben autó­vá­sár­lás elő­le­gé­vel illet­ve egy­szer egy nagyobb össze­gű szer­viz mun­ka­díj­jal is így járt el.

A nő egy év alatt közel két és fél­mil­lió forint­hoz jutott a cse­lek­mé­nyé­vel.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.