Főoldal » Hírek » Milliós kárt okoztak a katalizátortolvajok – videóval és fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik 2021-ben, mint­egy három hónap lefor­gá­sa alatt, több város­ban össze­sen 22 gép­ko­csi­ról vág­ták le, vagy pró­bál­ták levág­ni a kata­li­zá­tort, csak­nem 2 mil­lió forint kárt okoz­va.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2021 júni­u­sa előtt elha­tá­roz­ták, hogy gép­ko­csik kata­li­zá­to­ra­it lop­ják el, és ezál­tal rend­sze­res haszon­ra tesz­nek szert.

Ter­vük­nek meg­fe­le­lő­en, a fér­fi­ak 2021 júni­u­sa és szep­tem­be­re között, Buda­pes­ten, vala­mint több más város­ban, a saját autó­ik­kal jár­ták a kör­nyé­ket, miköz­ben olyan par­ko­ló autó­kat keres­tek, ame­lye­ket alkal­mas­nak tar­tot­tak az elkö­ve­tés­re. A kisze­melt gép­ko­csik kipu­fo­gó­rend­sze­rét meg­bon­tot­ták, és a levá­gott kata­li­zá­to­ro­kat a leg­több eset­ben ellop­ták. Volt olyan, hogy a lopást azért nem tud­ták befe­jez­ni, mert meg­za­var­ták őket, de olyan is elő­for­dult, hogy a már kivá­gott alkat­részt hát­ra­hagy­ták, miu­tán ész­re­vet­ték, hogy annak egy része hiány­zik. Az elkö­ve­tők az autó­tu­laj­do­no­sok­nak össze­sen több mint 1,9 mil­lió forint kárt okoz­tak.

A vád­lot­tak a kata­li­zá­to­ro­kat érté­ke­sí­tet­ték, a befolyt össze­gen meg­osz­toz­tak.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit, mint több­szö­rös vissza­eső­ket, össze­sen 22 rend­be­li lopás­sal – illet­ve 4 eset­ben annak kísér­le­té­vel – vádol­ja, és velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban.

A rend­őr­sé­gi szem­lé­ken készült fotó­kon a meg­ron­gált gép­ko­csik és alkat­ré­sze­ik lát­ha­tók.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által készí­tett fel­vé­te­len a vád­lot­tak­tól lefog­lalt, elkö­ve­tés­hez hasz­nált szer­szá­mok lát­ha­tók.