Főoldal » Hírek » Milyen egy jó vádbeszéd?

Az íté­let előtt az ügyész és a védő utol­já­ra össze­fog­lal­ja, hogy mit tart fon­tos­nak az ügy­ben. Ezt hív­juk per­be­széd­nek. Az ügyé­szi per­be­széd a vád­be­széd, az ügy­vé­di pedig a védőbeszéd.

Dr. Hipp Kata­lin, a Fővá­ro­si Főügyész­ség osz­tály­ve­ze­tő ügyé­sze, a jó vád­be­széd­ről, a leg­em­lé­ke­ze­te­sebb ügyé­ről és arról beszél, hogyan lehet a szak­mai, szük­ség­sze­rű­en távol­ság­tar­tóbb ügyé­szi vád­be­széd­be a sér­tet­tek szem­szö­gét is bevonni.