Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Mind az öt gyermekének gondozását súlyosan elhanyagolta - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki alko­ho­lis­ta élet­vi­te­lé­vel mind az öt gyer­me­ke gon­do­zá­sát súlyo­san elhanyagolta. 

A vád­irat sze­rint a nőnek öt gyer­me­ke szü­le­tett, aki­ket a néhai fér­jé­vel közös, Kis­bér­hez köze­li csa­lá­di ház­ban nevel­tek. A házas­tár­sak ittas álla­pot­ban gyak­ran vesze­ked­tek, elő­for­dult, hogy a nő ittas álla­pot­ban isme­ret­len hely­re távo­zott. A szü­lői maga­tar­tás miatt 2019. júni­u­sa és 2020. októ­be­re között több­ször volt rend­őri intéz­ke­dés náluk.

A nő ita­lo­zá­sa rend­sze­res­sé vált, gyak­ran egész nap alko­holt ivott. Eköz­ben a gyer­me­kek neve­lé­si, fel­ügye­le­ti és gon­do­zá­si fel­ada­ta­it súlyo­san elha­nya­gol­ta. A gyer­me­kek részé­re nem főzött, a lakást nem taka­rí­tot­ta, élel­mi­szert nem vásá­rolt rend­sze­re­sen. Az öt éves gyer­me­ké­ért az óvo­dá­ba ittas álla­pot­ban ment, a két éves gyer­me­két nem látta el, az isko­lás korú gyer­me­kei neve­lé­sé­vel nem törő­dött, isko­lai fel­sze­re­lés, házi fel­adat hiá­nyá­val nem foglalkozott.

A gyám­ha­tó­ság a kis­ko­rú gyer­me­kek véde­lem­be véte­lét ren­del­te el, az anyát a gyer­mek­jó­lé­ti szol­gá­lat­tal tör­té­nő együtt­mű­kö­dés­re, men­tál­hi­gi­é­nés szak­em­ber­rel való kap­cso­lat­fel­vé­tel­re, a túl­zott alko­hol­fo­gyasz­tás­tól való tar­tóz­ko­dás­ra, beteg­sé­gei kivizs­gá­lá­sa cél­já­ból orvo­si, pszi­cho­ló­gi­ai vizs­gá­lat igény­be­vé­te­lé­re, az okta­tá­si intéz­mé­nyek­kel való kap­cso­lat­fel­vé­tel­re, a gyer­me­kek tanul­má­nyi ered­mé­nye­i­nek figye­lem­mel kísé­ré­sé­re köte­lez­te. Az anya az intéz­ke­dé­sek elle­né­re nem vál­toz­ta­tott a maga­tar­tá­sán. A nő a gyer­me­kek­kel 2020. augusz­tu­sá­nak végén elköl­tö­zött Duna­al­más­ra, ahol alko­ho­lis­ta élet­vi­te­lét foly­tat­ta, a gyer­me­kei gon­do­zá­sát ugyan­csak elmulasztotta.

A gyám­ha­tó­ság 2020. októ­ber 6-án az öt gyer­me­ket neve­lő­szü­lő­nél, illet­ve gyer­mek­ott­hon­ban helyez­te el. Az anya élet­vi­te­le, elha­nya­go­ló maga­tar­tá­sa a kis­ko­rú sér­tet­tek testi, értel­mi, erköl­csi és érzel­mi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len nőt vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­he­ti, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ba kerülhet.