Főoldal » Hírek » Minden indok nélkül a nyílt utcán összevertek egy házaspárt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 17 éves fia­tal­ko­rú és egy 21 éves férfi ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tők egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen, a nyílt utcán tar­tóz­ko­dó házas­pár­ba bele­kö­töt­tek, szi­dal­maz­ták, majd olyan súlyo­san bán­tal­maz­ták őket, hogy a férj a jobb láb­szár­ka­pocs­csont törést szen­ve­dett el.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak test­vé­rek.  2020. júli­us első nap­ja­i­ban, az esti órák­ban, az idő­seb­bik férfi tar­tóz­ko­dá­si helyén, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen az utcán sétál­tak, ami­kor ész­re­vet­tek egy szin­tén az utcán tar­tóz­ko­dó házas­párt, és min­den előz­mény nél­kül szid­ták a nőt, majd a fér­jét is. Oda­fu­tot­tak hoz­zá­juk, a fér­jet elő­ször az idő­seb­bik fejen ütöt­te, ez olyan erejű volt, hogy a sér­tett a föld­re esett, ekkor a fia­tal­ko­rú is megütötte.

A nő meg­pró­bált a férje segít­sé­gé­re siet­ni, és a fér­jét elő­ször bán­tal­ma­zó elkö­ve­tőt ruhá­za­tá­nál fogva igye­ke­zett elrán­gat­ni, de a férfi elle­ne for­dult, fején és a mell­ka­sán is meg­ütöt­te. A nő bán­tal­ma­zá­sá­ba is bekap­cso­ló­dott a fia­tal­ko­rú fiú, és ezután mind­ket­ten ütle­gel­ték és rug­dos­ták a sértetteket.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a házas­pár férfi tagja vég­le­ges mozgás-beszűkülés kiala­ku­lá­sá­val járó 8 napon túl gyó­gyu­ló jobb láb szár­ka­pocs­csont törést szen­ve­dett. Fele­sé­gé­nek láb­szár zúzó­dás­sal járó 8 napon belü­li sérü­lé­se kelet­ke­zett, amely miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben a vád­lot­tak közül a bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű mun­ka­bün­te­tést, míg a bün­te­tett elő­éle­tű fel­nőtt korú vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott pár­fo­gó fel­ügye­let elrendelésével.