Főoldal » Hírek » Minden mozdíthatót vitt a lakatlan családi házból – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki lopás útján ren­dez­te be az új albérletét.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi elköl­tö­zött az addig lakott kapos­vá­ri ház­ból, és helyet­te egy búto­ro­zat­lan ingat­lant bérelt. Ekkor jutott eszé­be, hogy a koráb­bi lakó­he­lyé­től nem messze, kül­föl­di mun­ka­vég­zé­se miatt fel­ügye­let nél­kül maradt a sér­tett ingatlana.

A vád­lott ezt kihasz­nál­va fel­tör­te a csa­lá­di ház bejá­ra­ti ajta­ját, majd onnan min­den moz­dít­ha­tó érté­ket - így töb­bek között fran­cia­ágyat, a hűtő­szek­rényt, boj­lert és plaz­ma tévét is – magá­val vitt. Miu­tán a lopott dol­gok­ból beren­dez­te az albér­le­tét, kide­rült, hogy szá­mos dolog­ra nincs szük­sé­ge, ezért azo­kat elad­ta vagy egy­sze­rű­en elaján­dé­koz­ta. A vád­lott a sér­tett­nek több mint fél mil­lió forint kárt okozott.

A fér­fi­nak egy másik lopás miatt is felel­nie kell, ugyan­is 2022 kará­cso­nyán Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett egy ittas álla­pot­ban lévő fér­fi­val, majd ami­kor a sér­tett a pénz­tár­cá­ját elő­vet­te, a vád­lott egy hir­te­len moz­du­lat­tal kikap­ta a kezé­ből és benne lévő közel 50.000 forint­tal elfu­tott a helyszínről.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re és az oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re tett indítványt.

A fotót a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a hely­szí­ni szem­le során a kifosz­tott ingatlanról.

A kifosztott ingatlan egyik szobája belülről