Főoldal » Hírek » Mindenáron menekült volna a felelősség elől a szabálysértő motoros - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki lesze­rel­te motor­já­nak rend­szám­táb­lá­it, így hami­sít­va meg annak egye­di azo­no­sí­tó jeleit.

A vád­irat sze­rint a férfi idén már­ci­us­ban vásá­rolt magá­nak egy nagy­mo­tort, azt azon­ban nem írat­ta a nevé­re, fele­lős­ség­biz­to­sí­tást sem kötött rá és annak veze­té­sé­re érvé­nyes veze­tői enge­déllyel sem ren­del­ke­zett. Annak érde­ké­ben, hogy ne tud­ják sza­bály­sér­té­sen raj­ta­kap­ni, ápri­lis 7-én lesze­rel­te a motor­ról a rend­szám­táb­lá­kat, és azzal így köz­le­ke­dett egy Sze­ged mel­let­ti kis­te­le­pü­lé­sen. A rend­szám nél­kü­li jár­mű­re azon­ban fel­fi­gyel­tek a rend­őrök, és köz­úti ellen­őr­zés alá akar­ták vonni a vád­lot­tat, aki erre mene­kü­lés­be kez­dett, mely­nek az vetett véget, hogy bal­ese­tet szenvedett.

A fér­fit az ügyész­ség egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja, vád­ira­tá­ban fele­lős­sé­gé­nek bün­te­tő­vég­zés­sel tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sá­ra tett indítványt.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.