Főoldal » Hírek » Mindszenty szobrot, bankfiókok és áruház üvegezését rongálta meg – videóval és fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság és ron­gá­lás miatt a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy több­szö­rös és külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki töb­bek között meg­ron­gál­ta a Mind­szenty szobrot.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2022. júli­us 17-én, haj­nal­ban, a komá­ro­mi köz­te­me­tő­ben vas­cső­vel több­ször meg­ütöt­te a díszí­tés­re szol­gá­ló, műkő­ből készült Mind­szenty József máso­la­ti szob­rot, keze­it és orrát letör­te. A férfi 240.000 forint ron­gá­lá­si kárt okozott.

A férfi 2022. júli­us 21-én, haj­nal­ban, egy komá­ro­mi bank­fi­ók ajtó üve­gét egy kővel meg­dob­ta, ezzel azt betör­te, így 146.453 forint kárt oko­zott. Az elkö­ve­tő ezután egy műsza­ki áru­ház bejá­ra­ti ajta­já­nak üve­ge­zé­sét is betör­te kővel, 219.805 forint kárt okozva. 

Az elkö­ve­tő 2022. augusz­tus 16-án, haj­nal­ban, egy másik komá­ro­mi pénz­in­té­zet bejá­ra­ti ajta­já­nak üve­ge­zé­sét egy isme­ret­len esz­köz­zel meg­dob­ta, így abban  356.977 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze a sér­tet­tek kárá­nak megtérítésére.

A fotó­kon a meg­ron­gált Mind­szenty szo­bor látható.

A vide­ón a műsza­ki áru­ház ron­gá­lá­sa lát­ha­tó, illet­ve a betö­rést meg­elő­ző­en az elkö­ve­tő, amint sétál.