Főoldal » Archív » Minősített emberölés a vád a 2003-ban elkövetett győri gyilkosság ügyében

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés­sel vádol­ja azt a fér­fit, aki 2003-ban Győr­ben elütött, majd meg­ölt egy fia­tal lányt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az akkor 23 éves férfi 2003 szep­tem­be­ré­ben Győr­ben figyel­met­len veze­té­se során - isme­rő­se autó­já­val - fel­lök­te az előt­te kerék­pá­ro­zó 22 éves sér­tet­tet. A sér­tett az ütkö­zés­től elesett és elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét. Ekkor a vád­lott a halott­nak hitt lány tes­tét a cso­mag­tar­tó­ba tette, majd elin­dult. Néhány perc eltel­té­vel han­go­kat hal­lott a cso­mag­tar­tó­ból, ész­lel­te, hogy a lány él, ezért nem haladt tovább úti célja, Bőny felé, hanem egy föld­út­ra haj­tott. Elha­tá­roz­ta ugyan­is, hogy meg­öli a lányt, hogy elke­rül­je a bal­eset miat­ti fele­lős­ség­re vonást.

Egy fás-bokros terü­le­ten meg­áll­va kinyi­tot­ta a cso­mag­tar­tót, a kézzel-lábbal véde­ke­ző lányt onnan kirán­gat­ta, több méte­ren át von­szol­ta, majd leg­alább fél órán át ütötte-verte és kéz­zel fojtogatta.

Mivel a véde­ke­ző lánnyal nem bírt, egy foj­tás­ra alkal­mas esz­közt kere­sett. Két bála­kö­tö­ző zsi­ne­get talált is, azo­kat össze­kö­töt­te, hur­kot készí­tett, a zsi­ne­get dup­lán a sér­tett nya­ká­ra teker­te, majd újabb 10-15 per­cen keresz­tül foj­to­gat­ta a lányt.

Miu­tán a sér­tett az éle­tét vesz­tet­te, a holt­tes­tet a hely­szí­nen hagy­ta, majd haza­au­tó­zott. Söté­te­dést köve­tő­en ment vissza érte, és a Mosoni-Duna árte­ré­re vitte.

Ezt köve­tő­en a vád­lott az autót egy elha­gya­tott helyen hagy­ta, isme­rő­sé­nek pedig azt állí­tot­ta, hogy az autó­ját ellop­ták, amely miatt – együtt – fel­je­len­tést is tet­tek. Más­nap az autót a rej­tek­he­lyé­ről isme­ret­len hely­re szállította.

A sér­tett a köz­le­ke­dé­si bal­eset­ben leg­fel­jebb nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, míg a bán­tal­ma­zás során kelet­ke­zett sérü­lé­sei nyolc napon túli gyógy­tar­ta­mú­ak. Halá­lát elhú­zó­dó ful­la­dás okozta.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott cse­lek­mé­nye élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.