Főoldal » Archív » Minősített vesztegetés miatt őrizetben egy járási hivatal vezetői

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély, az elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt foly­tat nyomozást.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint egy járá­si hiva­tal két veze­tő beosz­tá­sú tiszt­vi­se­lő­je 4 mil­lió forin­tot kért a hiva­ta­li ügy­in­té­zé­sé­ért cserébe.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben 2018. decem­ber 18-án a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség – a Készen­lé­ti Rend­őr­ség és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sa­i­nak bevo­ná­sá­val –  tet­ten érte a vesz­te­ge­té­si pénzt átve­vő egyik gya­nú­sí­tot­tat, majd az elkö­ve­tők lakó­he­lyén és mun­ka­he­lyén kuta­tást vég­zett, amely során lefog­la­lás­ra került a kor­rup­ci­ós pénz is.

A gya­nú­sí­tot­tak nem éltek panasszal a gya­nú­sí­tás ellen. Egyi­kük tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, míg társa rész­be­ni, tény­be­li beis­me­rő val­lo­mást tett.

Az ügyész­ség a két őri­zet­ben lévő, öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­ménnyel meg­gya­nú­sí­tott elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a hol­na­pi napon dönt.