Főoldal » Hírek » Mit kell tudni a lehallgatásról?

Lehall­ga­tás - egy olyan esz­köz, ami­vel a hazai bűn­ül­dö­ző szer­vek is élnek, hiszen van­nak olyan bűn­cse­lek­mé­nyek, ame­lyek más­ként nehe­zen lep­lez­he­tők le. A lehall­ga­tott nem tud arról, hogy lehall­gat­ják, így a sze­mé­lyes ada­tok védel­me érde­ké­ben szi­go­rú sza­bá­lyok ren­de­zik azt, hogy mikor, med­dig, kit lehet lehall­gat­ni és azt is, hogy milyen ada­to­kat lehet felhasználni.

Dr. Szoboszlai-Szász Richárd, a Leg­főbb Ügyész­ség Kiemelt és Kor­rup­ci­ós Ügyek Főosz­tá­lyá­nak főosz­tály­ve­ze­tő­je a lehall­ga­tás sza­bá­lya­i­ba avat be minket.