Főoldal » Hírek » Miután bántalmazta az élettársát a férfi, a hideg padlón hagyta kihűlni – fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki esz­mé­let­len­re verte élet­tár­sát, majd a téli hideg­ben a fűtet­len szo­bá­ban magá­ra hagy­ta. A sér­tett pár nap múlva a bán­tal­ma­zás és a kihű­lés együt­tes követ­kez­mé­nye­ként elhunyt. 

A vád­irat sze­rint a férfi és a nő élet­tár­sak vol­tak, sze­gé­nyes körül­mé­nyek között éltek Kis­kun­lac­há­zán. Ennek köszön­he­tő­en a téli idő­szak­ban inkább csak éjsza­kán­ként fűtöt­tek a háló­szo­ba mele­gí­té­sé­re. A házuk falai így nem tud­tak átme­le­ged­ni, így azo­kat több helyen is feke­te­pe­nész borí­tot­ta.

A pár rend­sze­re­sen fogyasz­tott sze­szes italt, mely­nek során több­ször is vesze­ke­dés ala­kult ki közöt­tük. A vád­lott ekkor több­ször is bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. Arra is volt példa, hogy hajá­nál fogva von­szol­ta vissza a házba így aka­dá­lyoz­va meg azt, hogy a sér­tett azt elhagy­ja.

2021. decem­ber 28-án az élet­tár­sak ismét lak­he­lyü­kön ita­loz­tak, ekkor az elkö­ve­tő újfent bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. Több ízben is arcon, illet­ve fejen ütöt­te ököl­lel, amely­nek követ­kez­té­ben a mezí­te­len sér­tett esz­mé­let­le­nül terült el a hűvös szoba pad­ló­ján. Az elkö­ve­tő egy lepe­dő­vel takar­ta le az önmen­tés­re kép­te­len álla­pot­ban lévő sér­tet­tet, de egyéb módon nem segí­tett neki. Más­nap dél­után - mivel a sér­tett tovább­ra is vál­to­zat­lan hely­zet­ben feküdt - a vád­lott fel­hív­ta a nő fiát, hogy jöj­jön át hoz­zá­juk és segít­sen az any­já­nak. A fiú rövi­de­sen meg­ér­ke­zett és men­tőt hívott a sér­tett­hez.

Kór­ház­ba szál­lí­tá­sa után pár napon belül a sér­tett éle­tét vesz­tet­te, amely­nek oka a bán­tal­ma­zás során elszen­ve­dett sérü­lé­sek és az ami­att kiala­kult esz­mé­let­len álla­pot­ban elszen­ve­dett kihű­lés volt. Amennyi­ben a sérü­lé­sek ellá­tá­sa 1-2 órán belül meg­tör­té­nik a sér­tett éle­tét sike­rül­he­tett volna meg­men­te­ni.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben ember­ölés bűn­tet­te, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tett miatt emelt vádat.

A fotó­kon a cse­lek­mény hely­szí­ne lát­ha­tó.