Főoldal » Hírek » Mobilgarázsok építésére hivatkozva verte át áldozatait a sorozatcsaló - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 41 rend­be­li csa­lás bűn­tet­te és sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki mobil­ga­rá­zsok adás­vé­te­lé­re, vala­mint össze­sze­re­lé­sé­re három hónap alatt, 39 sér­tet­től csalt ki  össze­sen több mint 14 mil­lió forint elő­le­get. Továb­bi három sér­tett részé­re gép­jár­mű­vek javí­tá­sát vál­lal­ta, de eze­ket sem végez­te el. 

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, hely­bé­li vád­lott az inter­ne­ten fel­adott hir­de­té­sé­ben mobil­há­zak és -gará­zsok épí­té­sét, illet­ve eladá­sát vál­lal­ta. Az elkö­ve­tő hir­de­té­sé­re 2021 júni­u­sa és szep­tem­be­re között 39 sér­tett jelent­ke­zett. A férfi a mun­kák elvég­zé­sé­hez min­den­ki­től elő­le­get, fog­la­lót, vagy a vétel­ár előre tör­té­nő kifi­ze­té­sét kérte. A sér­tet­tek közül 37-en, fejen­ként 81.000 és 2.500.000 forint közöt­ti össze­ge­ket adtak át, vagy utal­tak át a férfinak.

A férfi a hir­de­té­sé­vel és a pén­zek elké­ré­se­kor téve­dés­be ejtet­te a sér­tet­te­ket, mert a meg­ren­delt mun­ká­kat nem akar­ta elvég­ze­ni, illet­ve a meg­ren­delt ter­mé­ket nem akar­ta leszál­lí­ta­ni. A vád­lott össze­sen több mint 14 mil­lió forin­tot csalt ki a sér­tet­tek­től. Az így oko­zott kár­ból alig egy mil­lió forin­tot térí­tett meg.

Ezen cse­lek­mé­nye­in felül a vád­lott 2020 máju­sá­ban, 2021 júni­u­sá­ban és szep­tem­be­ré­ben is átvett 1-1 gép­jár­mű­vet javí­tás cél­já­ból. Ebből két eset­ben alkat­ré­szek­re és javí­tá­si költ­ség­re hivat­ko­zás­sal elő­le­ge­ket is átvett, azon­ban a javí­tást egyik eset­ben sem végez­te el, sőt a 2020 máju­sá­ban javí­tás­ra rábí­zott gép­jár­mű­vet egy autó­bon­tó­ban értékesítette.

Az ügyész­ség a fér­fit 41 rend­be­li csa­lás bűn­tet­té­vel és egy rend­be­li sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sét indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.