Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Mobiltelefonokat rejtett a kabátzsebébe egy boltban- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye- videóval

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy nővel szem­ben, aki fize­tés nél­kül, ész­re­vét­le­nül mobil­te­le­fo­no­kat csúsz­ta­tott a zse­bé­be egy bolt­ban. Mikor az eladó ezt ész­re­vet­te, bezár­ta az üzlet ajta­ját, hogy a nő ne tud­jon elmenekülni.

A vád­irat sze­rint a nő 2020. janu­ár 31-én dél körül meg­je­lent egy doro­gi bolt­ban, ott az eladó­val közöl­te, hogy a mobil­te­le­fon­ját sze­ret­né érté­ke­sí­te­ni, illet­ve másik készü­lé­ket vásá­rol­ni. A vád­lott kéré­sé­re a bolti eladó több készü­lé­ket kitett a pult­ra, hogy választ­has­son közü­lük. Köz­ben az eladó más vevőt is kiszol­gált. Az elkö­ve­tő ezt kihasz­nál­va a neki bemu­ta­tott és a pul­ton hagyott készü­lé­kek közül a kabát­ja zse­be­i­be rej­tett egy darab 54.600 forint érté­kű, és egy darab 38.900 forint érté­kű  mobiltelefont.

Ezt köve­tő­en a nő közöl­te az eladó­val, hogy még­sem adja el a tele­fon­ját, és nem is vásá­rol sem­mit, majd ki akart menni az üzlet­ből. Az eladó azon­ban ész­re­vet­te a lopást, ezért az üzlet ajta­ját belül­ről bezár­ta, és a vád­lot­tat vissza­tar­tot­ta, aki az eltu­laj­do­ní­tott tele­fo­no­kat ezután visszaadta.

A nőt 2018-ban a bíró­ság csa­lás vét­sé­ge miatt 1 év 2 hó, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év 6 hónap­ra fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat fog­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, továb­bá a koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát ren­del­je el.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.