Főoldal » Archív » Mobiltelefont raboltak Kiskunhalason – vádemelés egy testvérpár ellen

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 25 éves és egy 18 éves kis­kun­ha­la­si férfi ellen, akik 2017. novem­ber 11-én Kis­kun­ha­la­son egy nőtől mobil­te­le­font és pénzt rabol­tak, továb­bá a fia­ta­labb vád­lott lopá­so­kat is elkövetett.

 A két vád­lott - akik test­vé­rek - 2017. novem­ber 11-ére vir­ra­dó haj­na­lon Kis­kun­ha­la­son, az egyik utcá­ban ész­re­vet­tek egy egye­dül gya­log­ló nőt. Lát­ták azt is, hogy a sér­tett­nél mobil­te­le­fon van, ezért elha­tá­roz­ták, hogy elve­szik tőle.

Követ­ni kezd­ték és leszó­lí­tot­ták a sér­tet­tet. Az idő­sebb test­vér a sér­tett háta mögé kerül­ve a kar­ja­it átka­rol­va lefog­ta, mialatt öccse átku­tat­ta a sér­tett zse­be­it és elvet­te a tele­fon­ját. Dula­ko­dás köz­ben az idő­sebb vád­lott a sér­tet­tet egy padra lerán­tot­ta, majd a tele­fon meg­szer­zé­se után a fejét lefog­ta és erő­szak­kal meg­csó­kol­ta. Ezután a vád­lot­tak távoz­tak a hely­szín­ről. Két nap­pal később azon­ban a rend­őrök elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a rablókat.

A sér­tet­től elvett mobil­te­le­fon egy tok­ban volt, ami­ben benne volt a sér­tett 2.500 forint kész­pén­ze is. A rab­lás­sal a vád­lot­tak mint­egy 105.000 forint kárt okoz­tak, ami nem térült meg. A sér­tett kérte kárá­nak megtérítését.

A fia­ta­labb vád­lott ezen kívül 2017 októ­be­ré­ben és novem­be­ré­ben két lopást is elkö­ve­tett, Kis­kun­ha­la­son ello­pott 2 kerék­párt össze­sen 60.000 forint értékben.

A járá­si ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­ta­kat rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az idő­sebb test­vér­nek a rab­lá­son kívül sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge, míg öccsé­nek 2 rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt is felel­nie kell. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.