Főoldal » Hírek » Molotov koktélt dobott gyerekkori ismerőse házába - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azt a fér­fit, aki motor­ben­zin­nel átita­tott anyag­gal akar­ta fel­gyúj­ta­ni isme­rő­se házát. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta. 

Az íté­let sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott és a sér­tett gye­rek­ko­ruk óta jól ismer­ték egy­mást. 2018. május 10. nap­ján, dél­után össze­ta­lál­koz­tak egy élel­mi­szer­üz­let­ben, ahol nézet­el­té­rés, majd vita ala­kult ki közöt­tük, amely tett­le­ges­sé­gig fajult.

A vád­lott még aznap este – itta­san és nyug­ta­tó hatá­sa alatt – meg­je­lent a sér­tett csa­lá­di házá­nál, ahol koráb­ban már több­ször járt. Tudta, hogy a sér­tett, vala­mint édes­any­ja és annak 14 év alat­ti gyer­me­ke is ott­hon tar­tóz­ko­dik, ezért elha­tá­roz­ta, hogy rájuk gyújt­ja a házat. 3 deci­li­ter motor­ben­zint egy 1,5 lite­res műanyag fla­kon­ba töl­tött, a palack nyí­lá­sá­ba tex­til­anya­got gyö­mö­szölt, majd a ház föld­szin­ti helyi­sé­gé­nek abla­kát ter­més­kő­vel bedob­va a kanó­cá­nál láng­ra lob­ban­tott palac­kot a szo­bá­ba hají­tot­ta. A palack szűk átmé­rő­jé­be tömött rongy­da­rab azon­ban csak kevés­sé ita­tó­dott át ben­zin­nel, így a láng elég­te­len volt tűz elő­idé­zé­sé­hez. A sér­tett - ész­lel­ve a csö­röm­pö­lést - azon­nal a palack­hoz sie­tett és össze­nyom­ta. Ezt köve­tő­en kisza­ladt a ház­ból és kér­dő­re vonta a vád­lot­tat, aki kije­len­tet­te, hogy: „Most meg­dög­lesz, rátok gyúj­tom a házat!” Ezután nyom­ban rátá­madt a sér­tett­re, a kezé­ben tar­tott faka­ró­val fejbe ütöt­te, repesz­tett és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket okoz­va neki.

A motor­ben­zin köz­is­mer­ten tűz- és rob­ba­nás­ve­szé­lyes anyag, így a gyúj­tó­pa­lack elké­szí­té­sé­nek és hasz­ná­la­tá­nak módja alkal­mas volt ember­ölés elkövetéséhez. 

A vád­lott és védő­je eny­hébb minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, vala­mint eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fegy­ház­bün­te­tés és a mel­lék­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. Állás­pont­ja sze­rint a három embe­ri éle­tet veszé­lyez­te­tő, vét­len csa­lád­ta­gok sérel­mé­re is külö­nö­sen kegyet­len módon elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te hosszabb tar­ta­mú fegy­ház kisza­bá­sát indo­kol­ja. A tár­sa­da­lom védel­me érde­ké­ben nem tűr­he­tő, hogy bárki vélt vagy valós sérel­mét embe­ri éle­tet táma­dó módon torol­ja meg.

A fel­leb­be­zé­sek alap­ján másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.