Főoldal » Archív » Mongol embercsempésszel szemben emeltek vádat Kiskunhalason

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pészés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy Buda­pes­ten élő mon­gol férfi ellen, aki 2018 decem­be­ré­ben úgy csem­pé­szett Magyar­or­szág­ra egy másik mon­gol fér­fit, hogy Szer­bi­á­ban átad­ta neki az útle­ve­lét és a tar­tóz­ko­dá­si enge­dé­lyét.

A vád­irat sze­rint a Magyar­or­szá­gon lete­le­pe­dé­si enge­déllyel rendel­ke­ző, mon­gol állam­pol­gár vád­lott 2018. decem­ber 23-án segí­tett egy másik mon­gol fér­fi­nek abban, hogy ille­gá­li­san átlép­je a szerb-magyar államhatárt.

A Buda­pes­ten élő vád­lott 2018. decem­ber 22-én a fővá­ros­ból egy nem­zet­kö­zi gyors­vo­nat­tal Szer­bi­á­ba uta­zott. Itt talál­ko­zott a hon­fi­tár­sá­val, aki­nek átad­ta a saját mon­gol magán­út­le­ve­lét, a magyar tar­tóz­ko­dá­si enge­dé­lyét, vala­mint a menet­tér­ti vonatje­gyét. A vádlott szán­dé­ka az volt, hogy az okira­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val hon­fi­tár­sát Buda­pest­re juttassa.

2018. decem­ber 23-án dél­után a mon­gol férfi a vád­lott ira­ta­i­val a nem­zet­kö­zi gyors­vo­nat uta­sa­ként belé­pés­re jelent­ke­zett a kele­bi­ai vas­úti határ­át­ke­lőhelyen. Az ellen­őr­zést végző átad­ta a vád­lott ira­ta­it, az okmány­el­lenőr­zés a sze­mély­cse­rét fel­fed­te. A mon­gol ille­gá­lis határ­át­lé­pő ellen közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt bün­te­tő­el­já­rás is indult.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.