Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Montenegróban fogták el a magyar drogdílert – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 35 éves fér­fi­val szem­ben, aki kábí­tó­sze­rek nagy­ba­ni keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott Buda­pes­ten és annak kör­nyé­kén, több társa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. A nyo­mo­zók 2021 janu­ár­ban, egy buda­pes­ti mély­ga­rázs­ban több mint 80 kilo­gramm mari­hu­á­nát fog­lal­tak le. A férfi ekkor kül­föld­re szö­kött, végül több hóna­pos buj­ká­lást köve­tő­en Mon­te­neg­ró­ban, nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján került kézre. Az ügy­ben össze­sen 12 vád­lott van.

A vád­irat sze­rint a 35 éves, magyar-horvát állam­pol­gár­sá­gú férfi 2021 janu­ár­ja előtt rend­sze­re­sen, nagy­ke­res­ke­del­mi mennyi­ség­ben keres­ke­dett mari­hu­á­ná­val és koka­in­nal Buda­pes­ten, illet­ve annak vonzáskörzetében.

A vád­lott által szer­ve­zett drog­ke­res­ke­dés­ben több társa is köz­re­mű­kö­dött. Volt olyan bűn­tár­sa, aki a vád­lott által nagy mennyi­ség­ben beszer­zett kábí­tó­sze­rek táro­lá­sát, rak­tá­ro­zá­sát intéz­te, egy XIII. kerü­le­ti tár­sas­ház mély­ga­rá­zsá­ban. Két másik társa pedig a drog szál­lí­tá­sá­ban műkö­dött közre, a vád­lott által adott uta­sí­tá­sok alap­ján. Közü­lük az egyik férfi, 2021. janu­ár 28-án, a vád­lott uta­sí­tá­sa­it követ­ve, csak­nem 46 kilo­gramm mari­hu­á­nát vett át, amit ezután a fenti, XIII. kerü­le­ti mély­ga­rázs­ba szál­lí­tott. A vád­lott szin­tén drog­szál­lí­tás­sal meg­bí­zott másik embe­re pedig más­nap, 2021. janu­ár 29-én, egy kábí­tó­szer elrej­té­sé­re átala­kí­tott gép­ko­csi­val, továb­bi mint­egy 22 kilo­gramm mari­hu­á­nát vett át, amit ő is a már emlí­tett mély­ga­rázs­ba szál­lí­tott. A mély­ga­rázs­nál a rak­tá­ro­zást inté­ző vádlott-társával éppen a kábí­tó­szer kira­ko­dá­sát végez­ték, ami­kor a nyo­mo­zók lecsap­tak rájuk, és mind­ket­tő­jü­ket elfog­ták. A nyo­mo­zók a kuta­tás során a mély­ga­rázs­ban továb­bi 13 kilo­gramm mari­hu­á­nát talál­tak, amit ugyan­csak lefog­lal­tak. Az idő­köz­ben hely­szín­re érke­ző 35 éves vád­lott a rend­őri intéz­ke­dést ész­lel­ve elme­ne­kült, majd kül­föld­re szö­kött, végül több hóna­pos buj­ká­lást köve­tő­en Mon­te­neg­ró­ban, az elle­ne kibo­csá­tott nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján került kézre.

Az ügy három másik, szin­tén kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó vád­lott­ja - egy test­vér­pár és a barát­juk -, az álta­luk érté­ke­sí­tett kábí­tó­sze­rek közül a mari­hu­á­nát rész­ben a 35 éves vád­lot­tól vásá­rol­ták meg.  A vád­lot­tak az álta­luk beszer­zett mari­hu­á­nát a nagyobb mennyi­ség, ezál­tal nagyobb haszon érde­ké­ben jel­lem­ző­en más vegyü­let­tel kever­ték, a hatás­fok növe­lé­se érde­ké­ben pedig új pszi­cho­ak­tív anya­gok­kal per­me­tez­ték be. 

A test­vé­rek fel­ké­ré­sé­re egy továb­bi vád­lott fel­ada­ta az volt, hogy a kábí­tó­sze­rek­re nagy­ba­ni vásár­ló­kat talál­jon, és ezért - az eladott mennyi­ség­től füg­gő­en - 100.000 és 300.000 Ft közöt­ti köz­ve­tí­tői díjat kapott. A vád­lot­tak között van két ilyen viszont­el­adó vásár­ló, akik rend­sze­re­sen vásá­rol­tak kábí­tó­szert a saját isme­rő­se­ik részé­re. Egy továb­bi vád­lott az érté­ke­sí­tett kábí­tó­sze­rek szál­lí­tá­sá­ban vett részt.

A test­vér­pár 2021 szep­tem­be­ré­ben tör­tént elfo­gá­sa­kor, az álta­luk hasz­nált gép­ko­csi­ban a nyo­mo­zók össze­sen több mint 26 kilo­gramm mari­hu­á­nát talál­tak, a hoz­zá­juk köt­he­tő buda­pes­ti, illet­ve bia­tor­bá­gyi ingat­la­nok­ban pedig továb­bi kábí­tó­sze­re­ket, új pszi­cho­ak­tív anya­got, vala­mint a drog­ke­res­ke­de­lem­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le a nyomozók.

A test­vé­rek egyi­ké­nek fele­sé­ge, a férje, illet­ve sógo­ra elfo­gá­sá­nak híré­re, meg­pró­bál­ta eltün­tet­ni a házuk­ban tar­tott kábí­tó­sze­re­ket, vala­mint a kábítószer-terjesztéssel kap­cso­la­tos tár­gya­kat, a hely­szín­re érke­ző nyo­mo­zók azon­ban ennek befe­je­zé­sé­ben megakadályozták. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegyház-, illet­ve bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, pénz­bün­te­tést és vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyoz a vád­irat­ban, a bűn­pár­to­ló fele­ség ese­té­ben pedig fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda koráb­bi köz­le­mé­nyei – vide­ók­kal és fotók­kal – az aláb­bi lin­ke­ken elérhetők:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ezek-sem-kerultek-a-piacra-tobb-mint-szazezer-adag

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/eletuk-vegeig-bortonben-maradhatnak