Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Motoros fűkaszával a kezében halállal fenyegetőzött - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 49 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő 2021. júli­us végén, este, Mis­kol­con hara­go­sa­it moto­ros fűka­szá­val a kezé­ben meg­ölés­sel fenye­get­te, majd a kutyá­ját uszí­tot­ta rájuk, végül egyi­kük­kel összeverekedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a szom­széd­ban lakó két fel­nőtt­ko­rú­val és két kis­ko­rú­val hara­gos viszony­ba került. A férfi 2021. júli­us végén az esti órák­ban - ami­kor a mis­kol­ci háza előtt sétált a kis­ko­rú fiú a barát­nő­jé­vel - az udvar­ról kezé­ben egy moto­ros fűka­szá­val hado­nász­va azt kia­bál­ta felé­jük, hogy „Meg­hal­tok”. Pró­bál­ta bein­dí­ta­ni a fűka­szát, de nem sike­rült, így azt letet­te, majd a kutyá­já­val jött ki, és az álla­tot „Fogd meg!” fel­szó­lí­tás­sal rájuk uszí­tot­ta, de az eb nem engedelmeskedett.

A vád­lott vissza­vit­te a kutyát, levet­te a pórázt, és azzal a kezé­ben kijött, és a fiú felé indult, aki­nek a barát­nő­je ijed­té­ben haza­sza­ladt. A férfi a pórázt meg­len­dít­ve táma­dott, pró­bál­ta meg­üt­ni a kis­ko­rú sér­tet­tet, aki elha­jolt, majd véde­ke­zé­sül egy­szer az arcán meg­ütöt­te a vád­lot­tat. Mind­ket­ten a föld­re kerül­tek, ahol a sér­tett meg­pró­bált kisza­ba­dul­ni a férfi szorításából.

A szom­széd­ból a fel­nőt­tek, vala­mint a kis­ko­rú lány oda­ér­tek, és közöl­ték, hogy kihív­ták a rend­őr­sé­get. Erre a férfi azzal fenye­ge­tő­zött, hogy rájuk gyújt­ja a házat, meg­öli őket.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pró­bá­ra bocsá­tást indít­vá­nyo­zott párt­fo­gó fel­ügye­let elrendelésével.